Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk forening for allmennmedisin

Referat fra styremøter

Referat fra styremøte i NFA 07.11.17

Godkjent i styremøte 23. november

Sted:   Sentralen, Øvre Slottsgate 3, Oslo

 Til stede: Petter Brelin, Andreas Pahle, Anette Fosse, Espen Storeheier, Ståle Sagabråten, Nina Wiggen, Kjartan Olafsson, Sirin Johansen, Bente Prytz Mjølstad, Stefan Hjörleifsson, Tom Ole Øren ( fram til kl 11), Tor Carlsen (sekr.), Anne Ormshammer (sekr. /ref.).

Sara Mjelva fra Samfunnspolitisk avdeling deltok under punkt 173/17.

Saksnr.

Sak

 

Temadel

161/17

Tema: Arbeidsprogrammet. Punktene om det moderne legekontor og digital medisin omformuleres.

 

 

Referater/oppfølgingsaker

 

162/17

Referat fra forrige styremøte. Referatet ble godkjent.  

102/17

 

Våruka 2018 –  – kurskomiteer ,  ukeprogram  - oppdatering fra sekretariatet til orietering.

 

 

163/17

Høringer

 

 

 

Ikke avgitte høringer:

 • Regler for samordning av offentlig tjenestepensjon med alderspensjon fra folketrygden opptjent etter nye regler.
   
  • Innspill til Akademikernes næringspolitiske dokument

  • Ulovlig handel med tobakksvarer - Forslag til endringer i tobakksskadeloven
  •  

 


Avgitte høringer:

 • Høring: Endring i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek

 • Høring: Praktisk veileder i håndtering av NSAIDs overfølsomhet

 • Høring: NOU 2017: 12 Svikt og svik

 

 • Høring: Endring av forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator § 3

 

 • Høring: Endring i forskrift om kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

 

 


Høringer under arbeid:

 

 Forslag fra styret: Fordeling av oppgaveportefølje. Hva skal gjøres i første- og andrelinjen. Oppgaveoverføring; hvordan gjør vi det og hvilke strukturer må være på plass for å sikre forutsigbarhet.  

 

 

 

 

Orienteringssaker

164/17

Satsing på kvalitetsarbeid i Klepp kommune. SKIL - rapport basert på data fra samtlige fastleger i kommunen ble presentert. Styret var tilfreds med presentasjon.

 

 

 

Annet/vedtakssaker

165/17

Trønderopprøret – hvor står NFA? Orientering ved AFs leder om Legeforeningens håndtering av initiativet. Trønderopprøret og FBsiden Allmennlegeinitativet er viktige aktører bak politisk oppmerksomhet om fastlegeordningen. Legeforeningens politiske budskap har ikke hatt gjennomslag tross jevnt arbeid. NFA må holde oppmerksomhet på fastlegeordningens betydning i helsetjenesten.  Gjenopprettelse av trepartssamarbeidet HOD/ KS/ Dnlf er sentralt.  AFmener at rollen som avtalepart  krever at det gjøres noe utredning før aksjon. NFA ønsker ikke å involvere seg i diskusjonene om rammebetingelser.

166/17

Sorteringssamfunnet og diagnostiske selvtester. Diskusjon. NIPT kan avdekke fosterets genom. Bør slike produkter reguleres?

Hvem har ansvaret for patologiske svar?  Analysene er testet på selektert populasjon og testegenskapene på normalpopulasjon er annerledes. Markedet er internasjonalt. Det er potensiale for at testen blir en screening undersøkelse, med mulighet for å teste for mange egenskaper.

167/17

Brev til samarbeidspartnere /RHFer og fylkesleger. Brevet sendes med endringer og legges senere ut på Allmennlegeinitativet.

168/17

Møte i Samfunnsmedisinsk forum. Saken trekkes.

169/17

Gjør kloke valg – spm om medlemsundersøkelse/forankring i fagmiljøet.  NFA legger ut lenke til powerpoint presentasjon i medlemsbrev.  Kontakt med andre fagmedisinske foreninger overlates til Legeforeningen.

170/17

Invitasjon til konferanse om alkohol – ønsker innlegg fra NFA. Leder forespør leder i faggruppe for rus- og avhengighetsmedisin.

171/17

UEMOs policydokment om ehelse– revidert utgave. Revidert utgave presenteres i norsk oversettelse før vurdering som NFA policy dokument

172/17

Prinsipp- og arbeidsprogram for fagmedisinske foreninger - utsettes

 

Eventuelt

173/17

Helsedirektoratets tidsbruksundersøkelse

Undersøkelsen er et oppdrag fra HOD. Styret hadde innspill til skjemaet. NFA oppfordrer til utfylling av skjemaet gjennom nyhetsbrevet.

174/17

Forslag fra KO: Invitere til workhop  -  utredning av videokonslultasjon. Samarbeid med DNLF, HOD og eHdir. Rask oppstart ønskes

175/17

Kontaktperson i styret med Norsk forening for alders og sykehjemsmedisin – Anette Fosse oppnevnes.

176/17

Fagpolitisk runde

 

Sirin Johansen:

Retningslinjer for hjerte kar  profylakse øker ikke antall risikanter som hevdet i kritisk artikkel.

Nye svangerskapsretningslinjer for diabetes øker derimot antallet betydning.

Spesialitetskomiteen i allmennmedisin. Styreleder følger opp bekymring.

 

Nina Wiggen: 

HdIR;Repr. samhandlingsforløp barnevern og psykisk helsevern. Forløp for barn i bv med psykiske plager. Nyttig for bv å knytte til seg medisinsk kompetanse.

 

Espen Storeheier: Møte Prioriteringsgruppa hdir.