Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Høring - Forslag til endringer i akuttmedisinforskriften

07. november 2017

Høringsfrist 18.12.2017

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i akuttmedisinforskriften.

Endringene som foreslås gjelder:
• Utvidelse av overgangsordningen for oppfyllelse av kompetansekrav til bemanning på ambulansebiler
• Endret krav til grunnkompetanse for leger i vakt som følge av ny forskrift om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten
• Utvidelse av overgangsordningen for krav til gjennomført kurs i akuttmedisin og volds- og overgrepshåndtering
• Unntak fra kravet om at bakvakt må kunne rykke ut når det er nødvendig for bakvaktlege ansatt i hovedlegevaktsentral i forbindelse med planlagt pilotprosjekt på legevaktfeltet.

Link til nettside:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/forslag-til-endringer-i-akuttmedisinforskriften/id2577552/

 

 

 

Saksbehandler

Christine Palm Avdeling for jus og arbeidsliv