Nasjonal veileder for utprøvende behandling

09. mai 2019

Høringsfrist 29.05.2019

Denne høringen er fremdeles i arbeid. Høringsuttalelsene vil bli lastet opp til denne siden når den er klar.

Se og sende inn høringssvar

Høringsgrunnlag

Helsedirektoratet har sendt på høring forslag til nasjonal veileder for utprøvende behandling. Veilederen skal ta utgangspunkt i de nasjonale prinsippene for utprøvende behandling, presentert i Kvalitetsmeldingen av 2012-2013, og gjeldende regulering av forskning og pasientbehandling.

Helsedirektoratet har sendt på høring forslag til nasjonal veileder for utprøvende behandling. Veilederen skal ta utgangspunkt i de nasjonale prinsippene for utprøvende behandling, presentert i Kvalitetsmeldingen av 2012-2013, og gjeldende regulering av forskning og pasientbehandling.

 

Hensikten med veilederen er å sikre god kvalitet når helsetjenesten tilbyr utprøvende behandling og gi anbefalinger for:

  • ivaretakelse av pasientsikkerhet, -informasjon og medvirkning
  • hvordan tjenesten kan sikre likeverdig tilbud og oppfølging av pasientene
  • hvordan tjenesten kan understøtte behovet for å utvikle en mer systematisk praksis for dokumentering av data om omfang samt behandlingseffekt (nytte/risiko) på tilnærmet samme nivå som utprøvende behandling tilbudt gjennom kliniske studier.

 

Veilederen er særlig utviklet for spesialisthelsetjenesten, og retter seg primært mot behandlende helsepersonell og ledere. Helsedirektoratet skriver at pasientrettet informasjon vil bli utarbeidet i forbindelse med publisering av veilederen. Dette vil bli gjort tilgjengelig på helsenorge.no.

 

Utkastet består av ni anbefalinger, fordelt på to kapitler. Helsedirektoratet skriver at de særlig ønsker tilbakemelding på utprøvende behandling utenfor kliniske studier, da gjerne med praktiske eksempler.

Sekretariatet oppfordrer organisasjonsleddene til å benytte det vedlagte QuestBack-skjemaet under utformingen av sitt høringssvar. Det er fordi Legeforeningen må svare i dette formatet ved innsendelse til Helsedirektoratet.

 

Utkastet foreligger kun i digital versjon. Se Helsedirektoratets nettsider:

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/utprovende-behandling-horingsutkast  

 

Les mer på nettsidene til Helsedirektoratet:

https://www.helsedirektoratet.no/horinger/nasjonal-veileder-for-utprovende-behandling#h%C3%B8ringsutkast

 

Saksbehandler

Bente K. Johansen Medisinsk fagavdeling