Høring – Rapport om kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder

29. januar 2016

Høringsfrist 21.03.2016

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse Sør-Øst RHF om kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder.

Om rapporten: Helse Sør-Øst RHF har i 2015 gjennomført prosjektet "Kapasitetsutfordringer i Oslo og Akershus». I prosjektarbeidet er det sett på hvordan kapasitetsutfordringene kan møtes ved best mulig drift ved sykehusene, bedre utnyttelse av mulighetene for utvidet bruk av Diakonhjemmet Sykehus og Lovisenberg Diakonale sykehus og endringer i oppgavedeling og opptaksområder. Hensikten er å sikre tilstrekkelig kapasitet og et godt og likeverdig behandlingstilbud for pasientene også i framtiden.  

Rapporten for prosjektet ble godkjent i prosjektets styringsgruppe den 4. desember 2015 og lagt frem for styret i Helse Sør-Øst. Helse Sør-Øst ber nå om innspill på forslagene i rapporten.

Høringsinstansene bes spesielt om å uttale seg om:

  • Prinsipper for løsning og vurderingskriterier omtalt i prosjektrapporten
  • Kortsiktige løsningsalternativer i form av endringer i opptaksområder, samt endring i oppgavefordeling mellom aktuelle sykehus
  • Mulige løsningsalternativer og vurderinger på mellomlang og lang sikt

Les om høringen: http://www.helse-sorost.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Sender-rapport-om-sykehuskapasitet-p%C3%A5-h%C3%B8ring.aspx

Saksbehandler

Anders Vollen Samfunnspolitisk avdeling