Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk forening for allmennmedisin

Referat fra styremøter

Referat fra styremøte i NFA 23.11.17

Godkjent i styremøte 9. januar

Til stede: Petter Brelin, Anette Fosse, Espen Storeheier, Sirin Johansen, Stefan Hjørleifsson, Andreas Pahle, Kjartan Olafsson, Nina Wiggen, Ståle Sagabråten

Tor Carlsen, sekretariatet (ref)

Forfall: Bente Prytz Mjølstad

Sted:   Refsnes gods, Jeløya (Moss)  

Saksnr.

Sak

 

Temadel

178/17

Tema: Videokonsultasjoner

Initiativer utenfor den offentlige helsetjenesten har  aktualisert tema. Det er behov for tjenesteutvikling på feltet, samtidig som evaluering gjøres. Det har vært reist kritikk mot manglende digital "modernisering" av fastlegeordningen. Helseministeren har sagt at dette tilbudet bør komme; integrert i den offentlige helsetjenesten, bestemt av politikere basert på faglige råd; ikke på teknologiutviklingen. KRY (Sverige) og Babylon Health (London) er etablert med offentlig refusjon. Amerikanske institusjoner  finner ikke redusert ressursbruk i helsetjenesten. Det finnes holdepunkter for god pasienttilfredshet, men ikke dokumentasjon av hvordan forløp påvirkes.

Det bør gjøres en standardisering;  Teknisk utvikling bør evt ikke legges til ehelsedir.  Forutsetninger er at det legges inn økonomi. Bruk bør ikke være obligatorisk (i.e. ikke forskriftsfestes)

-          Videokonsultasjoner bør være basert på at pasienten er kjent

-          Møter kan ofte holdes uten reising, prinsipielt en annen bruk.

-          Faglig innhold / hva som kan gjøres best på video  bør beskrives som utgangspunkt

-          Besparelser for helsetjenester er ikke sannsynlig. Tilbudet kan  utfordre normen om å gi mest til dem med størst behov

-          Typer konsultasjon: enkle oppfølginger, planlegging av oppfølging

-          Sorteringsskjema (kfr KRY) kan være nyttig for å avklare hva som er og ikke er egnet for video. Også ved asynkron kommunikasjon.

-          Grensesetting/Risiko for burnout: En ny kanal vil gi økt trykk på fastlegekontoret. Videokonsultasjoner er synkron konsultasjon og kan muligens styres av legen i motsetning til asynkron . Video bør styres gjennom timebok.  Avhengig av at det lages rammer – hva skal video brukes til og hva bør det ikke brukes.

-          Bør begrepet "videomøte" brukes istedenfor konsultasjon?

-          Videokonsultasjon bør initieres av legen iallfall i startfase.

-          Finnes allerede: helsenett-video, finnes ikke: sorteringssystem og faglige retningslinjer.

NFA er positive til videomøter med pasient

Samarbeidspartnere.

Risiko for feilbruk. NFA må gi råd om  hvem som skal sette opp avtaler (trolig legen) og andre kjøreregler (i.e. kjent pasient, ikke ny potensielt alvorlig sykdom)

Prosess og produkt

Lage pasienthistorier med kommentarer  som illustrerer indikasjon og kontraindikasjon.

Hvem bør inviteres til følgeforskning? Dette bør finansieres fra starten.

Sondering med HOD , Helsenorge/ehelsedirektoratet har gitt interesse for utviklingsarbeid – planlagt møte med tekniske leverandører. 

-          Lage gode beskrivelser av hvem som har nytte og ikke  - både pasientmøter og samarbeidsmøter (pasienthistorier) KO, SH, SS; NW hele styret kan spille inn på google doc.

-          Innspillsdokument til faggruppene i NFA om råd om prosess

-          Konferanse med pasientombudet.

-          Støtte til den tekniske utredningen

-          Brev til AF om at feltet krever arbeid for finansiering.

 

 

 

 

Referater/oppfølgingsaker

 

179/17

Referat fra forrige styremøte  godkjent med en korreksjon.

102/17

 

Våruka 2018  – kurskomiteer ,  ukeprogram  - oppdatering fra sekretariatet til orientering.  Programarbeidet er i rute.

171/17

UEMOs policydokument – revidert utgave. Policydokumentet ønskes adaptert av NFA i norsk oversettelse. Dokumentet tar utgangspunkt i pasient—lege møtet og er faglig/verdibasert i preget. WONCA Europe er orientert. WONCA har et eget dokument om feltet, og det er ønskelig å samordne dokumentene. PB kontakter Anna Stavdal som leder i WONCA Europe. 

172/17

Brev fra Legeforeningens etiske råd

NFA har fått henvendelse om å nevne de viktigste etiske utfordringer i eget fag. SH arbeider med en liste. Oppdraget sendes ut til faggruppene og luftes på Allmennlegeinitiativet.

 

 

 

Oppnevninger og representasjoner

180/17

Repr. fra styret til arrangementskomiteen for Nordisk kongress 2021

Oppdraget er gitt til Stavanger.  Stefan Hjørleifsson utpekes.

Det er edn intensjon å arrangere Våruka integrert i kongressen.

 

 

181/17

Høringer

 

 


Avgitte høringer:

  • Rapport fra Helsedatautvalget: Et nytt system for enklere og sikrere tilgang til helsedata
  • Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i barnehagen
  • Søknad om opptak som spesialforening under Dnlf - Norsk forening for funksjonell og integrert medisin (NFIM)

 

 


Høringer under arbeid:

Råd vedr behandling under svangerskap blr diskutert

 
Det finnes intet register. Formål forebyggelse.   Taushetsbelagte opplysninger skal samles inn om fornærmede og gjerningsmann. 

Frist: 20.12.2017.  SH
 

Gjeldende forskrift  til 1.5.18 med overgangskrav. Flere av kravene klarer ikke helseforetakene å følge opp mht ambulansebemanning. Endret krav til grunnkompetanse for leger i vakt. Tre års erfaring fra allmennmedisin foreslås som tilstrekkelig krav uten bakvakt.  
Frist: 18. desember. ES.

 

 

Orienteringssaker

182/17

Faggruppe smertemedisin – nyopprettet og allerede i god drift

183/17

God praksis – presentasjon av Stefan H. og Kjersti Leas nye bok

 

 

 

Annet/vedtakssaker

184/17

Retningslinjer for gravide – møte med Helsedirektoratet i oppfølging av kritisk artikkel fra NFA medlemmer

185/17

Fastlegenes sykmeldings-/IA arbeid. Tas opp som tema på eget møte.

 

186/17

Fastlegen.no foreslått gjenopprettet av Allmennlegeforeningen. NFA ønsker ikke å gå inn i tiltaket.

 

Eventuelt

187/18

Helsepolitisk runde

Petter Brelin

Møte i HOD om evaluering av fastlegeordningen – innspill fra Legeforeningen

Samarbeid med Norsk psykiatrisk forening – forslag til bedring av samarbeidet. Pasientombudet trekkes inn.

Trønderopprøret

Møte i Legeforneingen.

Anette Fosse

Siste møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering

Sirin Johansen

Konferanse "Enkelt og håndterlig" – kvalitetsnettverk i Legeforneingen – stiftelsesmøte i spesialforening

Nina Wiggen

Intervju om persontilpasset medisin – Hdir hadde outsourcet møte til et byrå som skulle lage intervjubasert rapport om holdninger til persontilpasset medisin

Stefan Hjørleifsson

ALIS Vest prosjektet 14 utdanningskandidater i 10 kommuner omkring Bergen er i gang og hadde  relativt god søkning til fastlønnede

Andreas Pahle

Konsenusgruppe  om LAR

 

Kjartan Olafsson

EU stakeholder group  - ehelsesituasjonen for allmennlegene i Europa

UEMO 50 år – viste NFA – film

EHIN – IT konferanse

Årsmøte Ref EPJ

Prosjekt unge leger tenker om fremtiden 

 

Tor Carlsen

Møter omkring Primærhelseteamplanlegging i Helsedirektoratet

En vei inn – prosjekt for fellesmotttak av meldinger i helsetjenesten, Helsedirektoratet