Forslag til endringer i abortloven – fosterreduksjon

27. februar 2019

Høringsfrist 13.03.2019

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i abortloven for å regulere adgangen til fosterreduksjon. I Granvoldplattformen fremkommer det at regjeringen ønsker å fjerne åpningen for abort av en eller flere friske flerlinger (fosterreduksjon) i et svangerskap før grensen for selvbestemt abort. Helse- og omsorgsdepartementet foreslår endringer i abortloven for å følge opp dette.

 

Det har vært mulig utføre fosterreduksjon innenfor rammene av gjeldende lovverk. Problemstillingen om fosterreduksjon var ikke aktuell da loven ble vedtatt. Temaet ble derfor ikke drøftet i lovens forarbeider. På forespørsel fra Helse- og omsorgsdepartementet ble det i 2016 utført en lovtolkning av Justisdepartementet hvor det ble presisert at det var rettslig adgang til å gjennomføre fosterreduksjon på bakgrunn av kvinnens helse og/eller livssituasjon. Det ble videre slått fast at kvinnen hadde selvbestemmelse hvis fosterreduksjonen ble gjennomført før tolvte svangerskapsuke. Hvis begjæringen om fosterreduksjon ble fremmet før tolvte svangerskapsuke kunne selve inngrepet utsettes til etter tolvte svangerskapsuke med bakgrunn i hensyn til forsvarlig medisinsk praksis.

 

Departementet foreslår nå å regulere adgangen til fosterreduksjon i en egen bestemmelse i abortloven. Forslaget går ut på at alle begjæringer om fosterreduksjon skal behandles i nemd, uavhengig om inngrepet kan skje før eller etter tolvte svangerskapsuke, og uavhengig av hva som er årsaken til ønsket om fosterreduksjon. Kravet om nemdbehandling foreslås gjeldende både ved reduksjon fra to til ett foster ved alvorlig sykdom, og ved reduksjon fra to til ett foster uten sykdom. Det vil også gjelde ved reduksjon i trilling- eller firlingsvangerskap.

 

Departementet understreker at nemdas avgjørelse i størst mulig grad bør være et resultat av drøfting mellom kvinnen og nemdsmedlemmene, og at det er kvinnen som vet mest om hvordan hun ut fra sine forutsetninger og livsforhold vil kunne makte å fullføre svangerskapet, fødselen og ha omsorg for barna.

 

Les mer på Helse- og omsorgsdepartementets nettsider:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-av-forslag-til-endringer-i-abortloven---fosterreduksjon/id2629710/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel%2019.02.2019&utm_content=Helse%20og%20omsorg%20og%20Nye%20h%C3%B8yringar&expand=horingsinstanser

Saksbehandler

Ida Ø. Haavardsholm Avdeling for jus og arbeidsliv