Forslag til endringer i MSIS-forskriften og forskrift om allmennfarlige smittsomme sykdommer

27. februar 2018

Høringsfrist 15.04.2018

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i forskrift av 20. juni 2003 nr. 740 om Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS-forskriften) og forskrift av 1. januar 1995 nr. 100 om allmennfarlige smittsomme sykdommer.

For det første foreslås innføring av meldingsplikt for rotavirussykdom og Lymfogranuloma venereum (LGV). For det andre foreslås det at fødselsnummer skal tilføyes melding av sykdommene hiv, syfilis, gonoré, genital klamydiainfeksjon og c. difficile. Departementet foreslår også å tilføye rubella og meslinger i listen over allmennfarlige smittsomme sykdommer. Bakgrunnen for endringene er hensynet til et mer effektivt smittevern.

Det er også behov for å tilpasse forskriftene til helseregisterloven som ble vedtatt i 2014 og
EUs personvernforordning, som etter planen skal gjelde som norsk rett fra 25. mai 2018. Disse
endringene vil vurderes i sammenheng med endringer i de øvrige registerforskriftene.

Saksbehandler

Helga Bysting Avdeling for jus og arbeidsliv