Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Høring - forslag til endringer i bioteknologiloven

03. desember 2012

Høringsfrist 20.12.2012

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

I høringsnotatet foreslås en lovendring for å tydeliggjøre hvilke personer som ikke er omfattet av bioteknologilovens straffebestemmelse. Dette er ment å være en presisering av gjeldende rett.

Det har vært reist en del spørsmål knyttet til forståelsen av bioteknologilovens straffebestemmelse, særlig medvirkningsansvaret. Helse- og omsorgsdepartementet er i en prosess med å evaluere dagens bioteknologilov (se nærmere om dette i høringsnotatet), og i den forbindelse har det blant annet vært naturlig å se nærmere på rekkevidden av bioteknologilovens straffebestemmelse

Saksbehandler

Lars Duvaland Avdeling for jus og arbeidsliv