Endring av forskriftsbestemmelser som gjelder akkreditering av doktorgradsstudenter

06. februar 2012

Høringsuttalelse

                                                                                                        Vedlegg 3. Sak 258/10 (3.04)

Akademikerne
Fridtjof Nansens plass 6
0160 OSLO

    
Deres ref.: 201004215                           Vår ref.:    10/4851          Dato:    16.11. 2010


Høring - Utkast til endring av forskriftsbestemmelser som gjelder akkreditering av doktorgradstudier

Viser til høring om akkreditering av doktorgradsstudier datert 31.08.2010. Høringen er sendt relevante organisasjonsledd i Legeforeningen og behandlet av sentralstyret på møtet 16.11.2010.

Legeforeningen er positiv til de endringer som er foreslått i høringen. Å sette krav til størrelsen på fagmiljøet knyttet til et doktorgradsstudium samt til doktorgradsstudiets rekrutteringspotensial, vil være med på å bedre forholdene for og kvaliteten av forskning i Norge. Foreningen har ingen innvendinger når det gjelder å fastsette ett sett kriterier for akkreditering av doktorgradsstudier og et annet for revidering av akkreditering av slike studier.

Samtidig vil Legeforeningen minne om at det ved de kliniske instituttene er en stor del av lærer- og forskerstillingene som er kombinerte med legestilling i helseforetak og det kan se ut til at det i fremtiden vil bli færre professor I-stilinger (100 % stilling som professor eller førsteamanuensis). Mange med stilling som professor II og overlege i hovedstilling har betydelig forsknings- og veiledningsvirksomhet i tillegg til klinikk. Legeforeningen vil derfor anbefale at også professor II/overlege i hovedstilling kan telle med i akkreditering av miljøer.

Videre anbefaler Legeforeningen å ta med som et kriterium at hver doktorgradskandidat bør ha minst to veiledere. Dette er gjennomført som et krav ved det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Med hilsen
Den norske legeforenings sentralstyre
etter fullmakt
    
        
Geir Riise                                                                            Bjarne Riis Strøm
generalsekretær                                                      Fagdirektør Medisinsk  fagavdeling


                                                                                            Saksbehandler:
                                                                                            Ida Waal Rømuld

Kopi: Kunnskapsdepartementet    

Saksbehandler

Elisabeth Søyland