Landsstyresak - Lovendring - Forståelse av Legeforeningens lover - § 3-1-1, 2. og 3. ledd om landsstyrets sammensetning

06. februar 2012

Høringsfrist 26.03.2011

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Etter at Akershus legeforening for en tid tilbake meddelte at deres medlemstall nå overstiger 2000, mente de seg berettiget til en landsstyrerepresentant i tillegg - også i inneværende periode. Initialt ble dette bekreftet av sekretariatet, men i etterkant har det vært reist spørsmål om riktigheten av en slik forståelse av loven.

Saksbehandler

Odvar Brænden