2019

– Alvorlig psykisk syke får ikke god nok behandling for somatiske sykdommer

Legeforeningens faglandsråd har vedtatt en resolusjon for å bedre den somatiske behandlingen av alvorlig psykisk syke.
Tor Martin Nilsen, Samfunnspolitisk avdeling
13. september 2019
Foto: Vilde Baugstø
Legeforeningens Ragnar Nesvåg, dirigent Tilde Broch Østborg, Ståle Onsgård Sagabråten, Kåre Birkeland, Anne Høye og Ulrik Malt. Foto: Vilde Baugstø

Rapporten «Bedre psykiatri og rusbehandling» dannet bakteppet da Faglandsrådet inviterte til debatt om psykisk syke pasienter og hvordan man sikrer bedre somatisk behandling. I etterkant av debatten vedtok faglandsrådet en resolusjon for bedre behandlingstilbud til denne utsatte pasientgruppen.

– Pasienter med psykiske sykdommer har mange risikofaktorer for å få kroppslig sykdom. Mange lever isolert og tilbaketrukket med lite fysisk aktivitet, noen har problemer med overvekt og usunt kosthold, og en betydelig andel røyker eller bruker andre rusmidler, sa Ståle Onsgård Sagabråten, fastlege og spesialist i allmennmedisin, som innledning til Faglandsrådets første temabolk.

Professor Anne Høye fra Universitetet i Tromsø, holdt det første innlegget. Hun ga forsamlingen en grundig introduksjon i omfang og årsaker til økt dødelighet blant pasienter med psykiske lidelser. Personer med psykiske sykdommer som schizofreni dør langt tidligere enn befolkningen ellers, og i all hovedsak av kroppslig sykdom som kan behandles; hjerte- og karsykdom, kreft og lungesykdommer.

Høye ble etterfulgt av Ulrik Malt, leder for Norsk psykiatrisk forening, og Kåre Birkeland, leder av Norsk indremedisinsk forening. Malt understreket at forståelsen for at «kropp og sjel» er to sider av samme sak måtte økes både hos befolkningen og politikerne.

– Alvorlige psykiske lidelser omfatter hele kroppen, ikke bare hjernen. Mangel på leger ved psykiatriske poliklinikker er et alvorlig problem, og fokus er ofte på det «sjelelige» uten at man i praksis tar tilstrekkelig hensyn til at mennesker også har en kropp, sa Malt.

Vedtok resolusjon

Presentasjonene vekket stort engasjement hos Faglandsrådets delegater, og talekøen ble raskt lang for å kommentere innleggene. Resolusjonen som ble vedtatt i etterkant av temabolken lyder:

Pasienter med alvorlig psykisk sykdom og/eller rusproblematikk opplever helsetap på mange områder, og disse pasientene dør flere år tidligere enn resten av befolkningen. En stor del av overdødeligheten skyldes kroppslig sykdom som det finnes behandlingsmuligheter for, særlig hjerte- og karsykdom, kreft og lungesykdommer. En fersk norsk studie basert på registerdata viste at pasienter med alvorlig psykisk sykdom i mindre grad enn psykisk friske blir diagnostisert og behandlet for hjerte- og karsykdom før de dør av sykdommen.

Legeforeningen vil intensivere arbeidet for at pasienter med alvorlig psykisk sykdom og/eller rusproblematikk får bedre oppfølging av sin kroppslige helse. Dette er pasienter som gjerne trenger tid for å gjøre seg forstått, som presenterer uklare symptomer som kan være somatikk eller psykiatri eller begge deler. Vi oppfordrer helseministeren til å samarbeide med oss om å innrette helsetjenesten på en slik måte at helhetsperspektivet ivaretas i alle deler av helsetjenesten. Pasienter med alvorlig psykisk sykdom og/eller rusproblematikk må få like god forebygging og oppfølging av, og behandling for alle sine helseplager som den øvrige befolkningen.

Legeforeningen ved fagstyret mener helsemyndighetene må: 

Øke bevisstheten i helsetjenesten om at psykisk sykdom og rusproblematikk er risikofaktor for somatisk sykdom 
• Det må legges praktisk til rette for at pasientgruppen får nødvendig utredning og behandling for somatisk sykdom. Implementering av pakkeforløpene(6) må evalueres.
• Bedre rutiner og infrastruktur for samhandling og utveksling av informasjon mellom fastleger, psykisk helsevern, rusomsorg og somatisk spesialisthelsetjeneste

Vektlegge helhetsperspektivet i alle deler av helsetjenesten
• Styrke psykiatri- og ruskompetanse i somatiske helsetjenester  
• Styrke somatisk kompetanse i psykisk helsevern og rusomsorgen
• Sørge for at alle institusjoner innen psykisk helsevern og rusomsorg har infrastruktur og rutiner for å følge opp pasientenes somatiske helse

Styrke forebygging av somatisk sykdom hos pasienter med psykisk sykdom og/eller rusproblematikk.

• Styrke forebygging og oppfølgingen av barn og ungdom med psykisk uhelse
• Myndighetene ved helseministeren oppfordres til å legge til rette for tiltak som bygger gode levevaner for pasientgruppen, inkludert satsing på tilrettelagte tilbud for fysisk aktivitet.
• Kompetansen innen rusmisbruk hos barn og ungdom må styrkes.

«Bedre psykiatri og rusbehandling»

Regjeringen har over flere år vært opptatt av psykisk helse og rus. I januar 2018 påpekte helseministeren at helsetilbudet til pasienter med psykiske lidelser eller ruslidelser ikke er godt nok, og at psykisk helse er valgt ut som et prioritert område for neste nasjonale helse- og sykehusplan.

Som et svar på regjeringens satsing, identifiserte Legeforeningens ressursgruppe for psykiatri og rus en rekke områder der det er behov for å endre organisering og praksis i helsetjenesten for pasienter med psykiske lidelser eller ruslidelser.

Les mer og last ned hele rapporten her