Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

2002

Treng vi profesjonsetikk når vi har jus? / Do we need professional ethics when we have law?

Førde R / Forde R. Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122: 1874-9.
13. september 2002

Article in Norwegian.

Editorial - Abstract not available on Pubmed.

Contact us for further help.

Lederartikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening. Kan leses i fulltekst her

Sammendrag/inngangsingress:
Nokre legar, særleg yngre, synest å orientere seg mot jusen for å møte dei krava som blir stilt til den moderne legerolla.