Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

2001

Taushetsplikten etter pasientens død - og epikriser, igjen!

Førde R / Forde R, Befring AK. Tidsskr Nor Lægeforen 2001; 121: 2426-7.
13. september 2001

Article in Norwegian.

Artikkelen kan leses i fulltekst her.

Abstract not avaliable on Pubmed. Contact us for further help.

Artikkelen er publisert i seksjonen "Kommentar og debatt", spalten "Rett og urett", i Tidsskrift for Den norske legeforening. Sammendrag:

En eldre mann døde i sykehus og det ble utarbeidet en utførlig epikrise som ble sendt pasientens egen lege. Senere viste det seg at pasientens bror, som selv var lege, hadde fått tak i opplysningene fra epikrisen. Med utgangspunkt i denne saken, som har vært til behandling i Rådet for legeetikk, drøftes her spørsmålet om utlevering av pasientinformasjon etter en pasients død.