Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

Andre publikasjoner

Veilederordningen – nært eller fjernt fra mentorordninger?

– Hvorfor er veiledning viktig i spesialistutdanningen, og hvordan kan den bli en ressurs for leger i spesialisering? spør LEFOs rådgiver Cecilie Normann Birkeli i Tidsskriftets utgave nr. 12/2018.
29. august 2018

– At veiledning i spesialistutdanningen har stor betydning i utdanningsløpet, er godt dokumentert nasjonalt og internasjonalt, skriver Birkeli. I sin kommentarartikkel (Tidsskr Nor Legeforen 2018; 138: 1166) presenterer hun en nylig publisert oversiktsartikkel, en studie som beskriver helseprofesjoner som har innført mentorordning som del av formalkompetansen i utdanningen.

Birkelis kommentarartikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening er publisert i seksjonen "Legelivet" og kan leses i fulltekst her.

Les mer om studien det refereres fra via denne lenken i PubMed.