Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

Andre publikasjoner

Arbeidstid og helse henger sammen

– Negative helseeffekter av lange arbeidsuker er dokumentert for flere yrkesgrupper, det gjelder også leger. Men det er stor internasjonal variasjon i legenes arbeidsmønster, skriver LEFOs seniorforsker Judith Rosta (Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136: 461).
15. mars 2016

I artikkelen kommenterer hun bl.a. resultatene av en fersk undersøkelse hos tyske sykehusleger fra 2015. Rosta sammenholder funn som er gjort i flere komparative studier i LEFOs regi, der forskerne har analysert forholdet mellom norske og tyske sykehuslegers arbeidstidsmønster, jobbtilfredshet og selvvurderte helse.

Rostas kommentarartikkel er publisert i Tidsskriftets påskenummer 2016, og kan leses i fulltekst her.