Alle kurs
ID. 33407

Kvalitetsarbeid og tilsyn. Obligatorisk D i utdanningsprogrammet for spesialiteten samfunnsmedisin

Informasjon

Oppgave: Kommunalt tilsyn med miljørettet helsevern i barnehage/skole 
Kursdeltakerne vil ha ulike forutsetninger for å løse oppgaven, se veiledning om hvordan oppgaven 
kan løses nedenfor.
Lovgrunnlag: 
Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven):  https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-
29?q=folkehelseloven
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1995-12-01-928?q=miljørettet helsevern
Nasjonale faglige veiledere:
Faglig veileder for kommunens tilsyn med miljørettet helsevern: regelverk, metodikk og 
saksbehandling (IS-2288)
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/veileder-for-kommunens-tilsyn-med-miljorettethelsevern-regelverk-metodikk-og-saksbehandling
Faglige veiledere til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler (IS-2072 og IS 2073):
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/veileder-til-forskrift-om-miljorettet-helsevern-ibarnehager-og-skoler
Oppgaveveiledning:
Kursdeltakerne skal sette seg inn i aktuelt lovverk og faglige veiledere, se lenker ovenfor. Bruk 
gjerne også andre kilder.  
Skriv et refleksjonsnotat om kommunenes ansvar for tilsyn med barnehager og skoler. Det er opp 
til den enkelte deltaker hva du ønsker å vektlegge.  Hensikten med oppgaven er egen læring og 
refleksjon, ikke en omfattende rapport.
Kursdeltakerne vil ha ulike forutsetninger for å løse oppgaven. Hvis du er eller har vært 
kommuneoverlege, kan du gjerne beskrive hvordan dette ble løst i din kommune. Hvis du ikke selv 
har relevant arbeidserfaring, kan oppgaven løses mer teoretisk, eller du kan intervjue en kollega 
om dette.
Refleksjonsnotatet skal være kort, maks 1-2 sider, med oppsummeringer, spørsmål eller 
refleksjoner du synes er viktige. Notatet sendes på e-post: kurs.norsam@gmail.com
innen 24. mars 2019.
Oppgavene vil være en viktig forberedelse til kurset, særlig bolken som omhandler dette temaet.