Innføring i statistikk via Internet: Del II (33253)

Dato: 11. feb - 29. apr 2019
Sted: Fjernundervisning
Påmeldingsfrist 08.02.2019
Praktiske henvendelser: Kontor for legers videre- og etterutdanning - Oslo
Epost: Kurs.oslo@legeforeningen.no
Antall kurstimer 65
Maks antall deltakere 50
Kurseier Den norske legeforening

Priser

Deltaker: 6 000,-

Målgruppe

Alle leger i Norge

Læringsmål

Målsettingen med kurset er å gjøre deltagerne fortrolige med statistiske begreper og med forskjellige metoder til analyse av data. Statistikkprogrammet SPSS vil bli brukt i kurset og i øvingsarbeidet. Det vil bli lagt vekt på øvingsarbeid med konkrete eksempler fra medisinsk forskning.

Innhold

1.     Konfidensintervall og hypotesetesting i ett- og to-utvalgssituasjonen: Ett-og to-utvalgs Students t-tester.

2.     Analyse av andeler, tabellanalyse

3.     Regresjonsanalyse

4.     Planlegging av kliniske og epidemiologiske studier, beregning av utvalgsstørrelse

5.     Forløpsanalyse

Temaoversikt

Tema 1: Hypotesetesing og konfidensintervallestimering i ett- og to utvalgssituasjonen. Hypotesetesting og konfidensintervallestimering for ett- og to-utvalgssituasjonen blir gjennomgått for normalfordelingen (Students ett-og to-utvalgs metoder). Start: 11. februar 2019. Frist for innlevering av øvingsarbeid: 25. februar 2019.

Tema 2: Analyse av andeler, tabellanalyse. Enkle analyser av andeler blir diskutert i ett- og to-utvalgssituasjonen. Deretter blir mer omfattende metoder for tabellanalyse, dvs. kji-kvadrat metodene, gjennomgått. Start: 25. februar 2019. Frist for innlevering av øvingsarbeid: 11. mars 2019.

Tema 3: Regresjonsanalyse. Samvariasjonsanalyse for normalfordelte variable blir diskutert. Både metoder for samvariasjon mellom én avhengig variable og én uavhengig variable, dvs. enkel lineær regresjon, og metoder for én avhengig variabel og flere forklaringsvariable, dvs. multippel regresjonsanalyse, blir gjennomgått. Start: 11. mars 2019. Frist for innlevering av øvingsarbeid: 25. mars 2019.

Tema 4: Planlegging av kliniske og epidemiologiske studier, beregning av utvalgsstørrelse. Prinsipper og metoder for planlegging av studier blir diskutert. Metoder for beregning av utvalgsstørrelse i noen enkle situasjoner blir gjennomgått. Start: 25. mars 2019. Frist for innlevering av øvingsarbeid: 8. april 2019.

Tema 5: Forløpsanalyse. Enkle metoder for analyse av levetider og varighetsdata blir gjennomgått. Spesiell vekt blir lagt på beregning av overlevelseskurver, Kaplan-Meier kurver. Metoder for sammenligning av overlevelseskurver, log-rank tester og Cox-analyser blir også gjennomgått. Start: 8. april 2019. Frist for innlevering av øvingsarbeid: 29. april 2019.

Arbeidsmåter

Dette kurset er del II av innføringskurset i statistikk over internett. Kurset er lagt opp som fjernundervisningskurs via internett. Opplegget vil, ved en kombinasjon av skriftlig materiale og bruk av PC, kunne gjennomføres hjemme eller på arbeid. All kommunikasjon, slik som utsending av skriftlig materiale, innsending av besvarelser på øvingsoppgaver, spørsmål om problemer etc., vil gå over internett. I kurset og i øvingsarbeidet blir programpakken SPSS brukt. Kurset er inndelt i fem utvalgte temaer fra medisinsk statistikk. Kursdeltagerne arbeider med hvert tema i en to-ukers studieperiode. På slutten av hver studieperiode innsendes svar på øvingsoppgaver knyttet til det gjennomgåtte temaet. Kursleder gir tilbakemeldinger på de innleverte øvingsoppgavene, fortrinnsvis i løpet av én uke.

Forutsetninger

Kurset er en fortsettelse av Innføring i statistikk over internett: Del I. Det er følgelig ønskelig, men ikke nødvendig, at deltagerne har tatt kurset Innføring i statistikk over internett: Del I før de går løs på del II. Dersom deltagerne allerede har tilstrekkelige kunnskaper i statistikk, kan de gå på del II direkte. Utover kunnskaper tilsvarende del I av innføringskurset, og kjennskap til SPSS tilsvarende det man får i del I, kreves det ingen forkunnskaper i statistikk, og heller ingen spesielle kunnskaper i matematikk.

Nødvendig utstyr

Det kreves at man har datamaskin med SPSS installert.

Opptakskriterier

Kurset er en fortsettelse av Innføring i statistikk over internett: Del I. Det er følgelig ønskelig, men ikke nødvendig, at deltagerne har tatt kurset Innføring i statistikk over internett: Del I før de går løs på del II. Dersom deltagerne allerede har tilstrekkelige kunnskaper i statistikk, kan de gå på del II direkte. Utover kunnskaper tilsvarende del I av innføringskurset, og kjennskap til SPSS tilsvarende det man får i del I, kreves det ingen forkunnskaper i statistikk, og heller ingen spesielle kunnskaper i matematikk. Nødvendig utstyr: Det kreves at man har PC med SPSS installert.

Kurslitteratur

Det er utarbeidet eget kursmateriell som er tilgjengelig på kursets hjemmesider. Kursmateriellet vil også inneholde eksempler og øvingsarbeid. I tillegg vil det være støttemateriale i form av lærebøker. Disse er:
D.G. Altman: Practical statistics for medical research.
Chapman & Hall, 1991.
O.O. Aalen, Statistiske metoder i medisin og helsefag. 1. utgave. Gyldendal Norsk Forlag, 2006.
Lærebøkene vil være til salgs via Akademika Universitetsbokhandel, tel. 22 85 30 27, eller
http://www.akademika.no.

Kursprøve

Godkjent øvelsesarbeid knyttet til kurstemaene utgjør godkjent kursprøve. Spørsmål om kurset kan sendes per e-mail til kursledelsen@statinet.no

Andre opplysninger

De 90 kurstimene fordeler seg som følger: 40 timer til forberedelse (lesing av tekst), 40 timer til oppgaveløsning, 10 timer til etterarbeid etter retting/kommentarer.

Kursgodkjenning

Kurset kan etter søknad godkjennes som en del av ph.d. programmene.

Kursgodkjenning (tekst til kursbevis)

Kurset er godkjent med 65 timer som valgfritt kurs for alle spesialiteter. Kurset kan etter søknad godkjennes som en del av ph.d. programmene.

Kurskomite

Petter Laake (Kursleder)
Nils Meland

Godkjenninger

Videreutdanning

Allmennmedisin: Valgfrie kurs: 65 t
Anestesiologi: Valgfrie kurs: 65 t
Arbeidsmedisin: Valgfrie kurs: 65 t
Barne- og ungdomspsykiatri: Valgfrie kurs: 65 t
Barnekirurgi: Valgfrie kurs: 65 t
Barnesykdommer: Valgfrie kurs: 65 t
Blodsykdommer: Valgfrie kurs: 65 t
Bryst- og endokrinkirurgi: Valgfrie kurs: 65 t
Endokrinologi: Valgfrie kurs: 65 t
Fordøyelsessykdommer: Valgfrie kurs: 65 t
Fysikalsk medisin og rehabilitering: Valgfrie kurs: 65 t
Fødselshjelp og kvinnesykdommer: Valgfrie kurs: 65 t
Gastroenterologisk kirurgi: Valgfrie kurs: 65 t
Generell kirurgi: Valgfrie kurs: 65 t
Geriatri: Valgfrie kurs: 65 t
Hjertesykdommer: Valgfrie kurs: 65 t
Hud- og veneriske sykdommer: Valgfrie kurs: 65 t
Immunologi og transfusjonsmedisin: Valgfrie kurs: 65 t
Indremedisin: Valgfrie kurs: 65 t
Infeksjonssykdommer: Valgfrie kurs: 65 t
Karkirurgi: Valgfrie kurs: 65 t
Klinisk farmakologi: Valgfrie kurs: 65 t
Klinisk nevrofysiologi: Valgfrie kurs: 65 t
Lungesykdommer: Valgfrie kurs: 65 t
Maxillofacial kirurgi: Valgfrie kurs: 65 t
Medisinsk biokjemi: Valgfrie kurs: 65 t
Medisinsk genetikk: Valgfrie kurs: 65 t
Medisinsk mikrobiologi: Valgfrie kurs: 65 t
Nevrokirurgi: Valgfrie kurs: 65 t
Nevrologi: Valgfrie kurs: 65 t
Nukleærmedisin: Valgfrie kurs: 65 t
Nyresykdommer: Valgfrie kurs: 65 t
Onkologi: Valgfrie kurs: 65 t
Ortopedisk kirurgi: Valgfrie kurs: 65 t
Patologi: Valgfrie kurs: 65 t
Plastikkirurgi: Valgfrie kurs: 65 t
Psykiatri: Valgfrie kurs: 65 t
Radiologi: Valgfrie kurs: 65 t
Revmatologi: Valgfrie kurs: 65 t
Rus- og avhengighetsmedisin: Valgfrie kurs: 65 t
Samfunnsmedisin: Valgfrie kurs: 65 t
Thoraxkirurgi: Valgfrie kurs: 65 t
Urologi: Valgfrie kurs: 65 t
Øre-nese-halssykdommer: Valgfrie kurs: 65 t
Øyesykdommer: Valgfrie kurs: 65 t

Kompetanseområde

Alders- og sykehjemsmedisin: Valgfrie kurs: 65 t
Allergologi: Valgfrie kurs: 65 t