Program for Psykofarmakologi for leger i BUP: Når medisiner er en del av behandlingen (31647)

Torsdag 2. februar

Psykotiske tilstander hos barn og unge og psykofarmakologi

09.00 Åpning av kurset.

RBUP leder og kursansvarlige

09.15 Barn og unge med psykotiske tilstander, medisinering i poliklinikk, kasuistikk og drøfting.

Terje Lund, overlege, BUP Foll, Ahus

10.00 Pause.
10.30 Barn og unge med psykotiske tilstander, medisinering i avdeling, kausistikk og drøfting.

Maj Roland, overlege i Ungdomsseksjonen, OUS

11.15 Lunsj.
12.15 Psykofarmakologi og barn og unge med psykoser: Når barne- og ungdomspsykiatere kontakter RELIS.

Karen A. Boldingh Debernard, farmasøyt, RELIS Sør-Øst

13.15 Medisinering av barn og unge med alvorlig sinnslidelse - Et system perspektiv.

Trude Fixdal, avdelingsleder, BUP-avd, OUS

14.00 Pause.
14.15 Tverrfaglig samarbeid ved medisinering, noe mer enn bare administrering.

Rune Tvedte, psykiatrisk sykepleier, BUPA, Vestre Viken

15.00 Oppsummering av dagen, med deltakere fra salen og brukerrepresentant.

Torsdag 1. juni

ADHD og psykofarmakologi

09.00 Introduksjon v/kurslederne.
09.15 ADHD forskning - en oppsummering med fokus på psykofarmakologi: virkning og bivirkninger.
10.00 Pause.
10.30 Kvalitative studier ADHD medikasjon - "subjektive bivirkninger". Hvordan kan de kartlegges?
11.15 Lunsj.
12.15 ADHD-medikasjon i et avdelingsperspektiv.
13.15 ADHD-medikasjon i en poliklinisk setting.
14.15 Statens legemiddelverk.
15.15 Oppsummering.