Miljø og helse i barnehager og skoler

03. oktober 2019

Høringsfrist 25.10.2019

Denne høringen er fremdeles i arbeid. Høringsuttalelsene vil bli lastet opp til denne siden når den er klar.

Se og sende inn høringssvar

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om forslag til ny forskrift om miljø og helse i barnehager, skoler og skolefritidsordninger. Forskriften vil erstatte gjeldende forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. Denne høringen skal behandles av Fagstyret.

Helse- og omsorgsdepartementet skriver at den nye forskriften i stor grad bestå av en oppdatering og språklige justeringer i de materielle kravene i gjeldende forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv, og noen mindre endringer i de prosessuelle kravene for å få et mer helhetlig regelverk.

I høringsnotatet foreslås det blant annet:

  • tydeligere krav til helsemessig tilfredsstillende drift mht. miljøfaktorer og til utforming av uteområder og lokaler og forebygging av skader, ulykker og alvorlige hendelser.
  • at SFO og leksehjelpordninger inkluderes i forskriftens virkeområde.
  • at godkjenningskravet erstattes av krav om oppstartsgodkjenning og vedlikeholdsplan,
  • krav om internkontroll etter modell av i internkontrollbestemmelsen i ny kommunelov.
  • krav om tilstrekkelig tid og ro til å spise.
  • en tydeligere bestemmelse om kommunens oppfølging av henvendelser som bygger på folkehelselovens tilsynssystem, men som er bedre harmonisert med sektorregelverket.

Les mer på siden til Helse- og omsorgsdepartementet:

Høringen hos Helse- og omsorgsdepartementet

Saksbehandler

Charlotte Ibsen Henriksen Medisinsk fagavdeling