Sunnaas sykehus HF - Utviklingsplan 2035

14. februar 2018

Høringsfrist 26.02.2018

Denne høringen er fremdeles i arbeid. Høringsuttalelsene vil bli lastet opp til denne siden når den er klar.

Se og sende inn høringssvar

Høringsgrunnlag

Sunnaas sykehus HF sender på høring forslag til utviklingsplan 2035. Endelig plan skal styrebehandles i slutten av april 2018.

Nasjonal helse- og sykehusplan stiller krav om at alle helseforetak skal utarbeide utviklingsplaner. Utviklingsplanen skal beskrive hvordan helseforetaket skal utvikle sin virksomhet for å møte fremtidige behov for helsetjenester. Målet er å skape pasientens helsetjeneste gjennom riktig kompetanse, nye arbeidsformer og moderne bygg og utstyr.

Sunnaas sykehus HF Utviklingsplan 2035 er utarbeidet med utgangspunkt i den nasjonale veilederen for utviklingsplanarbeidet, samt Helse Sør-Øst RHFs regionale føringer for hva som skal inngå i planarbeidet. Utviklingsplanen er basert på foretakets Strategi 2030, og konsentreres om videreutvikling av dagens Sunnaas sykehus HF for å møte rehabiliteringsfeltets utfordringsbilde. Planen beskriver tiltak for å øke tilgjengelighet til rehabiliteringstjenester i befolkningen.

Sunnaas sykehus ønsker høringsuttalelser som beskriver behovet for rehabiliteringstjenester nasjonalt og i regionen, og forventninger til sykehuset i årene frem mot 2035. Sunnaas er viktig nasjonalt, og i denne utviklingsplanen ser de ut til å ønske å ta et større ansvar, bl.a. ved å utvikle et intervensjonssenter.

Vi ber foreningsleddene spesielt komme med innspill på følgende elementer:
• Ivaretar utviklingsplanen de faglige kriterier for en fremtidsrettet rehabilitering
• Hvordan vurderes utviklingsplanen sett i relasjon til nasjonale og regionale funksjoner for Sunnaas sykehus?
• Ivaretar den krav til likeverdig tilgang til høyspesialiserte tjenester regionalt og nasjonalt?
• Ivaretar planen krav om god samhandling med sykehus og kommuner?

 

Saksbehandler

Kari Schrøder-Hansen Medisinsk fagavdeling