Intern høring - Retningslinjer for Legeforeningens alkoholpolitikk

07. mars 2018

Høringsfrist 15.04.2018

Denne høringen er fremdeles i arbeid. Høringsuttalelsene vil bli lastet opp til denne siden når den er klar.

Se og sende inn høringssvar

Høringsgrunnlag

Legeforeningens nåværende alkoholpolitikk ble vedtatt i 2010. I forbindelse med vinterens #MeToo-aksjon, og legenes opprop #Utentaushetsplikt, har det fremkommet forslag om at Legeforeningen ikke lenger bør servere alkohol på egne arrangementer, og at hver enkelt må kjøpe alkohol med egne private midler. Forslaget ble drøftet på sentralstyremøtet den 16. februar 2018. Det ble vedtatt at flere alternative forslag til revidering av Legeforeningens alkoholpolitikk skal sendes ut på bred høring i hele foreningen.

Legeforeningen som helsepolitisk aktør i alkoholrelaterte spørsmål


Det er flere årsaker til at Legeforeningen har retningslinjer for alkohol. En av de viktigste årsakene er ivaretagelse av egne medlemmer og ansatte. En annen årsak er at alkoholkonsum på egne arrangementer bør korresponderer med Legeforeningens rolle som folkehelseaktør, og den folkehelsepolitikken vi fronter utad. Det ligger en viktig symbolverdi i at Legeforeningen går foran og statuerer et eksempel ved å ha et begrenset forbruk av alkohol i arbeidsrelaterte settinger. En tredje årsak er at retningslinjene skal bidra til å begrense hvor stor andel av foreningens penger som benyttes på alkohol.

Gjennom foreningens folkehelsearbeid forsøker vi å bidra til å redusere forbruket av alkohol i den norske befolkningen. Det er godt dokumentert at høyt inntak av alkohol har negative konsekvenser. Selv om alkoholforbruket i Norge har stabilisert seg og gått litt ned siden 2008, er det fortsatt et høyt et for høyt konsum av alkohol. Det er også et for høyt konsum av alkohol i arbeidslivet. Ved å ha et aktivt forhold til egen alkoholpolitikk kan Legeforeningen bidra til holdningsendringer også i andre deler av arbeidslivet, og påvirke virksomheter i retning av en mer gjennomtenkt omgang med alkohol i arbeidssammenheng.

De nåværende retningslinjene for alkoholservering i Legeforeningen er som følger:

1. Den norske legeforening skal fremstå som en ansvarlig organisasjon der servering av alkohol skal være knyttet til særlige anledninger. Dette vil kunne være ved festmiddager knyttet til ulike kurs og konferanser, eller mottakelser.
2. Ved slike anledninger skal det alltid være tilbud om servering av alkoholfrie drikker.
3. Når det serveres alkohol bør kvantum pr. person ikke overstige 4 alkoholenheter.
4. Alkohol bør ikke serveres på ordinære møter arrangert av Den norske legeforening. Ved middager i slike sammenhenger skal alkoholholdig drikke betales av den enkelte.
5. Det påhviler leder av ulike foreninger og utvalg å påse at servering av alkohol ikke legger utilbørlig press på deltakere til å nyte alkohol.

Legeforeningen sentralt har arbeidet aktivt for å implementere retningslinjene som ble vedtatt i 2010. Det arrangeres derfor flere seminarer hvert år med begrenset eller ingen tilgang på alkohol. På den årlige lokalforeningssamlingen er det nå sedvane at deltagerne selv betaler for eventuell alkohol til maten. Dette er en ordning som har fungert bra. På Legeforeningens landsstyremøte serveres det alkohol til festmiddagen andre dag, men deltakerne må selv betale for alkohol til middag den første dagen. Legeforeningen har også valgt å ikke servere alkohol på flere av foreningens eksterne arrangementer.

Fokus på gode alkoholfrie alternativer
Legeforeningen skal fremover jobbe aktivt for å alltid ha gode alkoholfrie alternativer på alle foreningens arrangementer. Et viktig tiltak kan være å tilpasse alkoholfrie alternativer til hver rett, slik man gjør med alkohol. Vi ønsker med dette å øke oppmerksomheten rundt de gode alkoholfrie alternativene, og bidra til en holdningsendring av behovet for alkohol på foreningens arrangementer. Dette vil være et fokus for foreningen i tiden fremover, uavhengig av foreslåtte endringer i alkoholpolitikken.

Informasjonsformidling
Diskusjoner har vist at nåværende regler ikke har vært godt nok kjent, og at de har vært ulikt praktisert og forstått. Det er derfor ønskelig at foreningen i tiden fremover jobber systematisk med å spre Legeforeningens alkoholpolitikk i hele foreningen, og oppretter gode rutiner for jevnlig formidling av retningslinjer. Dette vil også være et viktig arbeidsområde for foreningen, uavhengig av hvilket av de overnevnte alternativene foreningen lander på. Med gode organisatoriske prosesser for utforming og formidling av retningslinjene vil det være enklere for ledere å følge opp sitt ansvar, både i foreningsledd og på arbeidsplass.

Med utgangspunkt i det gjeldende regelverket bes foreningsleddene ta stilling til følgende forslag til endringer:

1. Legeforeningens alkoholpolitikk videreføres med ordningen som ble vedtatt i 2010, herunder at det serveres maksimalt 4 alkoholenheter per person knyttet til særlige anledninger. Det vil si festmiddager eller mottagelser.

2. Legeforenings alkoholpolitikk videreføres med ordningen som ble vedtatt i 2010, men det skal kun serveres maksimalt 3 alkoholenheter per person ved særlige anledninger.

3. Legeforenings alkoholpolitikk videreføres med ordningen som ble vedtatt i 2010, men det skal kun serveres maksimalt 2 alkoholenheter per person ved særlige anledninger.

4. På arrangementer i regi av Legeforeningen, der det serveres/tilbys alkohol, må deltager selv betale for egen alkohol.

Hva er effekten av å redusere antall enheter?
Et element det er viktig å ta med i vurderingen er om en redusering av antall enheter vil bidra til at det drikkes mindre alkohol på arrangementer i Legeforeningen, eller om en omlegging kan ha den utilsiktede effekten at det blir konsumert mer alkohol siden mange av medlemmene og foreningsleddene er kjøpesterke grupper. Det kan også være slik at regler som fastsetter et visst antall enheter påspandert alkohol vil kunne virke vel så dempende på alkoholkonsumet som egenkjøpt alkohol uten mulighet for restriksjon på antall enheter.

Hvis man faller ned på at medlemmene må betale all alkohol selv, kan det være klokt å også diskutere retningslinjer for kjøp av alkohol.

Utarbeidelse av høringssvar
Foreningsleddene bes om å vurdere endringsforslagene til Legeforeningens alkoholpolitikk, og hvordan disse skal håndheves både i Legeforeningen sentralt og ute i foreningsleddene. Dere oppfordres til å presisere hvilke sammenhenger det oppfattes som legitimt å servere alkohol, og i hvilke mengder. Videre bør sammenhenger der alkohol ikke bør benyttes også beskrives.

Det er vedtatt at eventuelle endringer som gjøres etter denne høringsrunden skal kunne vurderes på nytt innen en periode på to år.

Saksbehandler

Ingvild Bjørgo Berg Samfunnspolitisk avdeling