Intern høring - Landsstyresak - lovendringsforslag - Deltakelse på medlems- og årsmøter i Legeforeningen via digitale løsninger

19. februar 2018

Høringsfrist 03.04.2018

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Høringsgrunnlag

Høringen gjelder lovendringsforslag om digital deltakelse på medlems- og årsmøter. Sentralstyret behandlet saken på sitt møte 8. desember 2017 og vedtok å be sekretariatet forberede en lovendringssak. Bakgrunnen var at leder i Finnmark Legeforening, Paul Olav Røsbø hadde henvendt seg til Legeforeningen med problemstillingen om det er mulig å kunne delta på medlems- eller årsmøte på lyd/bilde når man er forhindret fra å stille opp fysisk.

Problemstillingen har vært aktuell i Finnmark ved de to siste årsmøtene, og argumentet har vært at Finnmark er et meget stort fylke og at reisetid er den største begrensingen på deltakelse på medlems- og årsmøter utover en travel jobbhverdag. Det er opplyst om at svært mange av medlemmene i Finnmark legeforening må ta minst en arbeidsdag fri og overnatte for å kunne delta på årsmøtet. Finnmark har derfor tradisjon for å legge medlems og årsmøte til høst- og vår-kurs slik at medlemmene kan rettferdiggjøre det å ta seg fri. Ulempen er at det nesten bare er kursdeltakere som deltar på møtene, og det er utfordrende å lage kurs som er relevante og meritterende for alle spesialiteter.

Legeforeningens møtestruktur bygger på et prinsipp om deltakelse ved fremmøte. Dette gjelder både i landsstyret og i foreningsleddenes årsmøter. De er gode grunner for at deltakelse i landsstyremøter og på årsmøter i organene bør være ved fysisk fremmøte.

I sentralstyrets diskusjoner i desember-møtet ble det fremhevet at det burde være en snever unntaksadgang for digital deltakelse i årsmøter i lokalforeningene. Sentralstyret foreslo presisert at unntaksadgangen måtte knyttes opp til lange reiseavstander. Sentralstyret ønsket ikke å åpne opp for lignende deltakelse i landsstyremøte eller årsmøter i andre foreningsledd. Sentralstyrets vurdering var at når det gjelder landsstyret er det særlig viktig at gjennomføringen av møtet finner sted ved fysisk fremmøte. Landsstyrets ulike grupperinger har godt av å møte hverandre til diskusjoner og nettverksbygging.

Sentralstyret foreslår på denne bakgrunn følgende lovendringsforslag (endringer i kursiv):
§ 3-4 Lokalforeninger
§ 3-4-4 Lokalforeningens medlemsmøter
Lokalforeningen holder møte som er åpent for alle medlemmer minst én gang om året. Ved lange reiseavstander kan det åpnes opp for digital deltakelse på medlems- eller årsmøte under forutsetning av at dette er praktisk gjennomførbart. Styret berammer møtene og fastsetter program. Medlemsmøte eller ekstraordinært årsmøte skal også holdes hvis minst en tredjedel eller minst 100 av medlemmene krever det.

Les mer om lovforslaget i vedlagt høringsbrev.

Saksbehandler

Bente A. Kvamme Avdeling for jus og arbeidsliv