Intern høring - Landsstyresak - kjønnskvotering og andre rekrutteringstiltak for en jevnere kjønnsbalansen ved opptak til medisinstudiet

20. februar 2018

Høringsfrist 30.03.2018

Denne høringen er fremdeles i arbeid. Høringsuttalelsene vil bli lastet opp til denne siden når den er klar.

Se og sende inn høringssvar

Høringsgrunnlag

Legeforeningen sender med dette høringsforslag om kjønnskvotering og andre rekrutteringstiltak for å bedre kjønnsbalansen i medisinstudiet. Vi ber om organisasjonsleddenes kommentarer og synspunkter på problemsstillingene som er skissert i oversendelsesskrivet. Landsstyret ba i 2017 om at sentralstyret utreder spørsmål om kjønnskvotering ved opptak til medisinstudiet, og at saken sendes på høring og legges frem for landsstyret 2018.

Siden begynnelsen av 1990 – tallet har det stort sett vært kvinneflertall på medisinstudiene. Medisin er i ferd med å bli et kvinnedominert fag. Tall innhentet fra de norske medisinske fakultetene viser at andelen mannlige studenter som går første år medisin er synkende. Andelen kvinner som studerer medisin ved de fire norske fakultetene har i dag passert 70 %, og antallet er stadig økende. Det er en tilsvarende utvikling blant norske medisinstudenter i utlandet. Ved opptakene høsten 2015 og våren 2016, ble tilsammen 642 studenter tatt opp, hvorav 458 (71 %) var kvinner. Ser en på søkertallene for primærsøkere i 2016, var 70,9 % av søkerne kvinner. Det vil si at de mennene som faktisk søker medisin, er like godt kvalifisert som kvinnene som søker. Det er vanskelig å angi nøyaktig kjønnsandel for de som studerer medisin i utlandet. Tall fra Lånekassen viser at Norge støtter 3146medisinstudenter i utlandet. Av disse er 1927 medlemmer av Norsk medisinstudentforening (Nmf) per januar 2018. Blant de 1551 medlemmene som er registrert i Legeforeningens medlemsregister per dato er det 62,7 % kvinner.

Det er ønskelig med bedre kjønnsbalanse. Både legestudentene og de ferdig utdannede legene bør reflektere kjønnssammensetningen i befolkningen for øvrig. En jevn kjønnsbalanse i helsevesenet er viktig fordi det bedrer kvaliteten på helsetjenestene. Ulike pasienter trenger ulike leger, og en mangfoldig legestand hever både behandlingskvaliteten og troverdigheten til helsevesenet. Både Nmf og Legeforeningen har hatt problemstillingen på dagsorden de siste år.

Tre forskjellige strategier foreslås for å øke andelen menn på medisinstudiene:

1. Aktiv rekruttering
Aktiv rekruttering er det minst kontroversielle tiltaket for å øke andel menn. Samtidig er det et ressurskrevende tiltak som har vist ingen til moderat effekt ved andre studier. På NTNU har det vært arrangert "jentedager" siden 1990-tallet for ingeniørstudiene. Det er dessverre vanskelig å evaluere den konkrete effekten av disse dagene, da kvinner samtidig har fått to jentepoeng. I 2010 ble "Jentedagen" for første gang arrangert i det formatet vi kjenner til i dag. Siden 2010 har kvinneandelen for primærsøkere økt (5). En undersøkelse viser at av de 250 som deltok på jentedagen i 2012, søkte 60 % seg til et teknologi- eller realfagsstudium samme år. Arrangørene mener at midlene brukt på "Jentedagen" er vel anvendte penger. Samtidig må det nevnes at når jentepoengene ble avskaffet på industriell økonomi og teknologiledelse,
sank kvinneandelen fra 52,0 til 18,7 %. På profesjonsstudiet for psykologi ved UiO var kun 11 % av avgangskullet menn. I 2015 og 2016 ble det gjennomført "guttedag" for profesjonsstudiet i psykologi ved UiO. Guttedagen kostet ca. 350 000 kroner, og instituttet så ikke ønsket effekt av en slik rekrutteringsdag. Arrangørene av prosjektet sier at det er for sent å begynne å lokke til psykologistudiet de siste årene på videregående. For eksempel er det kun ca. 25 % menn som tar psykologi 1 og 2 på videregående. Dette tyder på at rekrutteringskampanjer burde rettes mot yngre elever, allerede på ungdomsskolen.

Norsk sykepleierforbund student (NSF Student) har de siste årene hatt en aktiv facebook-kampanje "Mann kan bli sykepleier" for å rekruttere flere menn til sykepleien. Innleggene deres når over 100 000, de får også mange tusen "likes", kommentarer og delinger. Likevel har det vært en beskjeden effekt av menn som studerer til å bli sykepleier; fra 10,3 % i 2010 til 12,5 % i 2016. Noe av økningen antas å være på grunn av oljekrisen.

2. Andre opptaksordninger
I Danmark er det vist at flere menn blir tatt opp i den kvoten som vurderer motivasjon og personlige egenskaper, i tillegg til karakterer (kvote 2). Hvorfor det er slik vet man ikke. For tiden har UiO igangsatt en pilot som har til hensikt å få flere menn til medisinstudiet. Piloten er en kombinasjon av den danske modellen, det vil si kvote 2, EQ test og MCQ test. Piloten testes ut på en gruppe nåværende studenter.

3. Kjønnspoeng og kvotering
Til noen få studier der mannlige eller kvinnelige søkere er underrepresentert, gis det kjønnspoeng. I dag er det kun på dyrepleierutdanningen og veterinærstudiet i Norge det gis kjønnspoeng til menn. Ved psykologisk institutt har de regnet på hvor mange kjønnspoeng som må til for å oppnå henholdsvis 30, 40 og 50 % menn på studiet. Deres beregninger viser at det skal svært få tilleggspoeng til, fra 0,2 til 0,6 i
ordinærkvoten.

Det er rimelig å anta at det er enda mindre forskjeller på medisin, da det er ca. 5 søkere per plass for medisinstudiene i Norge (ca. 3000 søkere på 600 plasser). I 2012 sa Universitetet i Oslo (UiO) nei til kjønnspoeng for menn, fordi de ønsket å se om andre tiltak som aktiv rekruttering kunne øke andelen menn på studiet. Disse tiltakene har ikke vist effekt, derfor søkte UiO i 2016 sammen med UiB om å få lov til å kvotere inntil 30 % menn på psykologstudiet. Kvotering benyttes for å indikere at man må gi en gruppe ekstra fordeler i forhold til andre grupper for å få en sammensetning av personer innen en yrkesgruppe, organisasjon, geografisk område, etc som man ønsker. Relevante identiteter for kvotering kan f.eks. være kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, etnisitet, religion eller geografisk tilhørighet. Kjønnskvotering er en betegnelse på en metode hvor man gir et av kjønnene en ekstra fordel ved for eksempel ansettelser/opptak til studier fordi man ønsker en bestemt fordeling mellom menn og kvinner. Kunnskapsdepartementet (KD) avslo søknadene, da positiv diskriminering av menn var i strid
med daværende likestillingslov. Ny likestillingslov ble iverksatt 1.1.2018, der det åpnes for at positiv diskriminering/kvotering også kan omfatte menn.

Sentralstyret diskuterte saken i sitt møte den 15. februar d.å. Utviklingen er urovekkende, og sentralstyret mener at det må iverksettes tiltak nå for sikre god kjønnsbalanse ved medisinstudiene i Norge i framtida. Sentralstyret ser at kvotering er et sterkt virkemiddel, men mener at det er det best egnede tiltak slik at andelen menn som studerer medisin økes. Sentralstyret mener at kjønnsbalansen for begge kjønn bør være minst 40 %. Legeforeningen må være offensive overfor de medisinske fakultetene for at dette skal bli implementert.

Det bes om høringsinstansenes synspunkter vedrørende kjønnskvotering og forslag til andre rekrutteringstiltak for en jevnere kjønnsbalanse ved opptak til medisinstudiet.
Går din forening inn for kjønnskvotering?
I så fall bør det innføres kjønnskvotering for å oppnå minimum 30 % menn på medisinstudiet evt. en høyere prosent for eksempel 40 %?
Bør man vente med strukturelle virkemidler som kvotering/kjønnspoeng til man har sett evt. effekt av aktiv rekruttering, herunder infomateriell, egne "guttedager" etc.
Ser din forening for seg andre tiltak som kan føre til en jevnere kjønnsbalanse mellom kvinner og menn på medisinstudiet i Norge?

Les mer utfyllende informasjon i vedlagt høringsbrev.

Saksbehandler

Øydis Rinde Jarandsen Medisinsk fagavdeling