Intern høring: Forslag til strategi for Legeforeningens internasjonale arbeid

19. januar 2018

Høringsfrist 05.03.2018

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Etter forslag fra Jannicke Mellin-Olsen, Of, gjorde landsstyret i 2017 et vedtak:
Landsstyret ber sentralstyret legge frem en strategi for Legeforeningens internasjonale engasjement ved landsstyremøtet i 2018.

Sentralstyret vedtok den 17.10. å nedsette en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å utarbeide en strategi for Legeforeningens internasjonale engasjement. Forslaget ble behandlet på sentralstyremøte den 17. januar, hvor det ble vedtatt å sende ut forslaget på høring til alle foreningsledd.

Sentralstyret er kjent med at det foregår mye internasjonalt engasjement både i organisasjonen og blant medlemmene. Dokumentet har ikke ambisjon om å gi en detaljert oversikt over alle internasjonale engasjementer.

Sentralstyret ber spesielt om kommentarer og innspill til avsnittet om strategi og prioriteringer: Hva skal Legeforeningen sentralt prioritere, hvilket nivå bør Legeforeningen legge seg på, og hvordan kan for eksempel arbeidet mot de europeiske institusjonene EU, UEMS og UEMO koordineres og forsterkes?

Høringsinstansene er også velkomne til å rette opp eventuelle feil eller mangler i beskrivelsen av Legeforeningens engasjement.

Saksbehandler

Bjørn Oscar Hoftvedt Medisinsk fagavdeling