Intern høring – Forslag til endringer i Reglement for Rådet for legeetikk

23. januar 2018

Høringsfrist 01.03.2018

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Rådet for legeetikk har sett behov for, og vurdert det som nødvendig, å gjøre endringer i Reglementet, og har utarbeidet og vedtatt å foreslå vedlagte endringer. Rådet fremmet forslag om endringer for sentralstyret i samsvar med Reglementet for Rådet for legeetikk § 11. Sentralstyret vedtok i møte 16. januar 2018 å sende saken på høring internt i Legeforeningen, forut for landsstyrebehandling av forslaget på landsstyremøte 2018.
Sentralstyret anbefaler at de foreslåtte endringene i Reglementet for Rådet for legeetikk godkjennes.

Rådet mener de foreslåtte endringene vil bidra til at reglementet er tydeligere og gir mer forutsigbarhet, samt en mer logisk oppbygning og et enklere språk. Forslagene innebærer på noen punkter at dagens praksis formaliseres og presiseres. På andre punkter foreslås det reelle endringer.

Av særlige endringer foreslår Rådet for legeetikk å:
• harmonisere funksjonsperioden for Rådet med Legeforeningens øvrige landsstyre valgte råd/utvalg, § 4
• tydeliggjøre Rådets uavhengige stilling ved bl.a. å endre regelen slik at Sentralstyrets medlemmer ikke kan være i valgkomiteen for Rådet, § 4
• tydeliggjøre reglene for taushetsplikt, saksbehandling og offentlighet
• åpne for offentliggjøring av vedtak om brudd på kap. III om markedsføring og annen informasjon om legetjenester, med unntak av personsensitive og taushetsbelagte opplysninger, § 10
• åpne for at Rådet kan videreformidle saker til annet relevant organ med unntak av taushetsbelagte opplysninger, § 12. Dette vil være særlig aktuelt for saker om markedsføring som Rådet vurderer bør følges opp av Statens helsetilsyn og/eller forbrukertilsynet.

Saksbehandler

Stine Kathrin Tønsaker Avdeling for jus og arbeidsliv