Forslag til endringer i førerkortforskriften og yrkessjåførforskriften

21. desember 2017

Høringsfrist 25.02.2018

Denne høringen er fremdeles i arbeid. Høringsuttalelsene vil bli lastet opp til denne siden når den er klar.

Se og sende inn høringssvar

Høringsgrunnlag

Vegdirektoratet sender på høring forslag til endring av forskrift om førerkortforskriften og yrkessjåførforskriften.

De foreslåtte endringer i førerkortforskriften gjelder i hovedsak:
• Oppheving av kravet om praktisk prøve ved fornyelse av førerett i tunge klasser mer enn ett år etter førerkortets utløpsdato
• Lemping av helsekrav for førerett i førerkortgruppe 1 for personer som bruker legemidler som kan gi hypoglykemi. Forskriftsendringen er utarbeidet av Helsedirektoratet på grunnlag av endringer i direktiv 2016/1106/EU
• Endring i unntaksregel for førerkort ved føring av dumper med konstruktiv hastighet på over 30 km/t på varig fysisk avsperret område
• Innføring av overgangsregel for føring av mobilkran for personer med ubegrenset rett til å føre motorredskap
• Presiseringer knyttet til begrepet «fast bopel»
• Oppdatering av forskriftens definisjoner
• Enkelte mindre presiseringer og oppdateringer

Forslaget til endring i yrkessjåførforskriften gjelder gyldighetstid ved fornyelse av yrkessjåførkompetansebevis.

Les mer på Statens vegvesen sine nettsider:
https://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/Offentlige-hoeringer/Hoering?key=2103294

Se også Legeforeningens tidligere høringsuttalelser om endring av førerkortforskriften:
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/?searchPhrase=f%C3%B8rerkort

Saksbehandler

Anne Ringnes Medisinsk fagavdeling