Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Innspill til Helsedirektoratets arbeid med ny felles forskrift for internkontroll og systematisk arbeid med kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet i helse- og omsorgstjenesten.

25. februar 2014

Høringsfrist 26.03.2014

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har mottatt invitasjon til å komme med innspill til Helsedirektoratets arbeid med ny felles forskrift for internkontroll og systematisk arbeid med kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet i helse- og omsorgstjenesten.

Merk at dette er innspill til et pågående arbeid, og ikke en del av en formell høringsprosess.

Kort om arbeidet: HOD har gitt Helsedirektoratet i oppdrag å utarbeide utkast til en slik forskrift i nært samarbeid med Statens helsetilsyn og andre relevante aktører. Helsedirektoratet og Statens helsetilsyn har nedsatt en arbeidsgruppe for formålet.  

Helsedirektoratet skal gjøre dette i samarbeid med relevante aktører og inviterer i første omgang alle til å komme med innspill om sine erfaringer med dagens internkontrollforskrift.  Det gjelder både hva som fungerer godt, hva som fungerer mindre godt og hva det er viktig å fokusere på i arbeidet med en ny forskrift. I oppdragsbrevet presiserer HOD at det er krav om innhold og styringssystem som skal reguleres: Forskriften skal ikke regulere selve innholdet og nivået på kvalitet og forsvarlighet. Det er krav om og innhold i styringssystemet som skal reguleres. De ulike virksomhetene må gis rom for å utvikle sitt eget styringssystem tilpasset virksomhetens størrelse, oppgaver og kompetanse, og forskriften bør ikke være for detaljert.  

Helsedirektoratet skriver også at det vil være en fordel for arbeidsgruppen å få opplyst om Legeforeningen kjenner til virksomheter eller ressurspersoner i miljøet som har erfaringer som vil være nyttig for prosessen videre. 

Saksbehandler

Stine Kathrin Tønsaker Avdeling for jus og arbeidsliv