Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Forslag om ny forskrift om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften)

06. februar 2012

Høringsfrist 05.09.2009

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette forslag til ny forskrift om strålevern og bruk av stråling på høring, se vedlagte utkast. Det er departementets mål at den nye strålevernforskriften skal tre i kraft 1. januar 2010, med unntak av forslaget om innføring av grenseverdier for radon i barnehager, skoler og utleieboliger, som foreslås tre i kraft 1. januar 2013. Departementet foreslår at forskriften som høres, skal erstatte forskrift 21. november 2003 nr. 1362 om strålevern og bruk av stråling (strålevern-forskriften). Departementet ber om høringsinstansenes syn på forslaget til ny strålevernforskrift. Det redegjøres nærmere for forslaget under punkt 2.

Saksbehandler

Elisabeth Søyland