Høring - endringer i Skattefunn

06. februar 2012

Høringsfrist 17.11.2010

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Finansdepartementet sender på høring forslag om endringer i reglene om fradrag i skatt for kostnader til forskning og utvikling (Skattefunn). Forslagene har karakter av å være en oppdatering og presisering av gjeldende bestemmelser om FoU-fradrag.

Departementet foreslår enkelte endringer i definisjonen av forsknings- og utviklingsprosjekt og definisjonen av små og mellomstore bedrifter, samt en klargjøring av hvilke kostnader som kan inngå i skatteberegningsgrunnlaget. I dag beregnes prosjektkostnadene gjennom henvisning til Norges forskningsråds regler for brukerstyrte prosjekter. Departementet foreslår at reglene inntas i skatteforskriften. Videre foreslås en reduksjon i timesatsen for beregning av personal- og indirekte kostnader fra 1,6 promille til 1,2 promille av avtalt årslønn. Forslaget inneholder også hjemmel for sanksjonsmuligheter ved brudd på vilkår om godkjenning av FoU-prosjekt, og hjemmel i skatteloven for utveksling av informasjon mellom Norges forskningsråd og skattemyndighetene.

Saksbehandler

Camilla Fagerholt Storli