Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin

Om oss

Vedtekter

Vedtekter for Norsk forening for alders-og sykehjemsmedisin. Vedtatt på stiftelsesmøtet: 24.10.2012. Endret: 08.03.16.
16. oktober 2019

§ 1 Navn

Foreningens navn er Norsk forening for alders-og sykehjemsmedisin, forkortet NFAS.

§ 2 Formål

Foreningen har som formål: Være premissleverandør i utviklingen av Kompetanseområdet alders-og sykehjemsmedisin, og fremme fagfeltet i Dnlf og samfunnet forøvrig Bidra til kvalitetsutvikling, kompetanseheving, forskning og undervisning Fremme rekruttering innenfor fagfeltet Bidra til tverrfaglig samarbeid både nasjonalt og internasjonalt. Delta i høringsuttalelser og arbeidsgrupper i fagfeltet. Arbeide for at sykehjemslegetjenesten skal meritere som sideutdanning i relevante spesialiteter

§ 3 Medlemmer

Foreningen består av innmeldte medlemmer som er medlemmer i Dnlf, og assosierte medlemmer.

Som ordinære medlemmer opptas medlemmer av Dnlf som arbeider med og/eller har interesse for alders-og sykehjemsmedisin.

Som assosierte medlemmer kan etter søknad opptas utenlandske leger, personer med annen utdanningsbakgrunn og institusjoner e.l.

Bestemmelse om stemmerett og valgbarhet for assosierte medlemmer, jf Legeforeningens lover § 3-9-1, 3. ledd.

Årsmøtet fastsetter medlemskontingenter. Medlem som ikke har betalt kontingenten blir utmeldt av foreningen. Varsel gis skriftlig før den faktiske utmeldingen skjer. Ved ny innmelding i foreningen må eventuell kontingentrestanse betales.

Innmelding, ev søknad om medlemskap skjer skriftlig til styret, likeledes utmelding.

Styret kan med 4/5 flertall ekskludere medlemmer som har motarbeidet foreningens formål, skadet foreningens anseelse eller opptrådt i strid med foreningens vedtekter. Medlemmer som er ekskludert fra Den norske legeforening er også ekskludert fra foreningen.

§ 4 Foreningens organer

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Foreningen ledes av et årsmøtevalgt styre. For å forberede valg til styre og eventuelt andre organer oppnevnes en valgkomité. Årsmøtet eller styret kan opprette styrer, råd eller utvalg som rådgivende organer for årsmøtet og/eller for styret.

§ 5 Årsmøtet

Foreningen holder årsmøte hvert år innen utgangen av mars. Varsel om ordinært årsmøte med program sendes medlemmene minst 4 uker i forveien. Som hovedregel skal saksdokumentene være tilgjengelig for medlemmene to uker før møtet. Varsel om årsmøte, innkalling og distribusjon av saksdokumenter kan skje elektronisk.

Det ordinære årsmøtet skal:

  • behandle styrets årsberetning
  • behandle og godkjenne regnskap
  • godkjenne budsjett
  • fastsette kontingenter
  • foreta nødvendige valg på leder, styre og valgkomite
  • velge revisor når det er fremsatt forslag om dette
  • behandle saker som er lagt frem av styret eller saker som er meldt skriftlig til styret fra medlemmene minst 2 måneder før årsmøtet.

Årsmøtet ledes av valgt dirigent eller av styrets leder etter årsmøtets bestemmelse.

Alle avstemminger avgjøres ved simpelt flertall av de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer unntatt ved vedtektsendringsforslag.

Ved avviklingen av årsmøtet anvendes den forretningsorden som vedtas ved Legeforeningens landsstyremøter så langt den passer.

Det føres protokoll fra årsmøtet, styremøter og andre møter i foreningens regi. Protokoller oppbevares av sekretæren, som også sørger for forsvarlig og varig arkivering etter utløpt funksjonstid.

§ 6 Styret

Foreningen ledes av et styre på fem medlemmer og to varamedlemmer. Disse velges på årsmøtet og tiltrer umiddelbart etter avsluttet årsmøte. Så godt det lar seg gjøre skal god geografisk spredning tilsvarende de fem landsdelene, tilstrebes. Det skal være minst to medlemmer av hvert kjønn representert i styret. Leder velges av årsmøtet for 2 år. Sittende leder kan gjenvelges inntil 2 ganger. Styremedlemmer velges for 2 år, men slik at ved årsmøter der det ikke velges leder velges to styremedlemmer og et varamedlem, ved årsmøter der det velges leder velges i tillegg til leder to styremedlemmer og et varamedlem. Styret konstituerer seg selv, det velges nestleder, kasserer, sekretær og styremedlem. Styret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er til stede. I tilfelle stemmelikhet tillegges lederen dobbeltstemme. Styret skal ivareta foreningens interesser og avgjøre løpende saker. Større saker med betydning for foreningens medlemmer, skal fremlegges på årsmøte eller medlemsmøte.

§ 7 Valgkomité

På årsmøtet velges valgkomité for to år bestående av leder og to medlemmer. Valgkomiteen fremmer forslag til valg av styre, valgkomite, revisor (dersom aktuelt).

§ 7 Vedtektsendringer og oppløsning

Forslag om vedtektsendring må fremsettes skriftlig minst 2 måneder før ordinært årsmøte. Det kreves 2/3 flertall av tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer for at vedtektsendring skal kunne foretas. Forslag om oppløsning av foreningen må være fremsatt minst 6 måneder før saken kan behandles av årsmøte. Vedtak om oppløsning er bare gyldig når forslaget har fått 2/3 flertall av de stemmeberettigede i to på hverandre følgende årsmøter. Ved oppløsning skal foreningens eiendeler tilfalle kollektive tiltak for leger innenfor foreningens formål i § 2.