Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk radiologisk forening

Norsk forening for abdominal radiologi

Om oss

Abdominal radiologi omfatter diagnostikk og behandling innen feltene gastrointestinal, urologisk og gynekologisk medisin. Disse feltene griper over på hverandre både med hensyn på anatomi og sykdomsbilde og NFAR skal være et forum som styrker samarbeidet og fagutvikling på tvers av disse fagområdene.
11. september 2018

Abdominal radiologisk virksomhet representerer en stor del av det arbeidet som utføres ved landets radiologisk avdelinger i dag og NFAR dekker derfor interessefeltet for svært mange norske radiologer.  Vi er en av de største radiologiske spesialforeningene med ca 130 medlemmer.  

NFAR er et forum for erfaringsutveksling, fagutvikling og kvalitetsarbeid innen abdominalradiologi. Vi ønsker å bidra til et tett samarbeid mellom abdomen radiologer i Norge slik at våre pasienter blir diagnostisert og behandlet med metoder som er oppdaterte og av god diagnostisk kvalitet og har høy klinisk verdi. Den viktigste arenaen for disse formålene, er det årlige fagseminaret om våren og fagbolken vår på høstmøtet.   

NFAR er en relativt ung spesialforening som ble stiftet 25.10.2011. På dette møtet ble vedtektene for den nye foreningen vedtatt etter mal fra Legeforeningens standardvedtekter.

Styret: