Norsk forening for otorhinolaryngologi, hode- og halskirurgi

Audiologi

Tinnitus (øresus)/Hyperakusis

Subjektiv tinnitus (oftest kontinuerlig, sjeldnere pulssynkron) er en lydopplevelse som ikke oppfattes av omgivelsene. Objektiv tinnitus (sjelden) kan oppfattes av omgivelsene, f.eks med stetoskop nær øret som en pulssynkron karsus.

Akutt tinnitus: < 6 måneder siden debut. Kronisk tinnitus: > 6 måneder siden debut. Hyperakusis betyr generelt overfølsomhet for lyd.

(Audiologisk utvalg/utvalg for kvalitetssikring ØNHF 2011).

Årsaker:

Uensartet tilstand, blanding av rent fysiske og mer psykososiale årsaksmekanismer:

 • Støy - Akutt eller kronisk: Skader cochlea, spesielt hårcellene.
 • Alder: Skader cochlea.
 • Alle tilstander som gir hørseltap, også midlertidig, eks. akutt mediaotitt, mb.Meniere, vestibulært scwannom.
 • Hodeskade: Påvirker intracerebrale nervenettverk.
 • Somatosensorisk: Muskelaktivitet i ansikt, kjeveledd, nakke utløser/forverrer tinnitus ved interaksjon mellom det somatosensoriske ns. og hørselsystemet.
 • Stress: Reduserer cortikale/subcortikale lydfiltrering i hørselsystemet, bl.a ved nedsatt aktivitet i det limbiske system/hippocampus.
 • Karanomali (sjelden): Kan gi pulssynkron tinnitus, til dels objektiv.

Tinnitus´onde sirkel: Psykososiale status når tinnitussignalet oppstår -> betydning for hvor uttalt tinnitusplagen blir.

Nevrofysiologisk Forklaringsmodell (gjelder tinnitus og hyperakusis – kun tinnitus omtalt nedenfor):

 • ”Lydfilter” hemmer inngående nervesignaler langs hørselnerven på veien til auditive cortex (også spontan nerveaktivitet) både via hørselsystemet og andre systemer som det limbiske system; cortical/subcortikal hemning.
 • A. Generelt stress svekker lydfilteret -> uønsket lyd når auditive cortex, oppleves som tinnitus.
 • B. Hørselminne/hørselfysiologi: Stadig tankedreining mot tinnituslyden -> Pugging av tinnituslyden -> flere nervefibre i hørselnerven aktiveres -> økt følsomhet for tinnituslyden i auditive cortex.
 • C. Hørseltap ofte et grunnlag for utvikling av tinnituslyden -> ubalanse i samspillet mellom oppadgående og nedadgående nervesignaler i hørselnerven.


Diagnose

Undersøkelser:

Otomikroskopi, stetoskopi collum/rundt øret (ved pulssynkron tinnitus), rentone/taleaudiogram.

Evt. Tinnitusanalyse (frekvens/lydstyrke), ubehagsterskel ved hyperakusis (frekvens/lydstyrke), tympanogram/stapediusrefleksus.


Supplerende undersøkelser: 

MR caput/tinningben: Ensidig tinnitus uten kjent årsak, ellers individuell vurdering; Utelukke vestibulært schwannom.
MR angio cerebrum/collum: Pulssynkron tinnitus; Utelukke karanomali.

Behandling

Nåværende: 

Trappetrinnsbehandling for tinnitus (ikke pkt.5). Mål å forhindre/bryte ut av Tinnitus´onde sirkel. Ved akutt tinnitus realistisk å fjerne tinnitussignalet, særlig hvis stressutløst. Ved kronisk tinnitus tilvenning til tinnituslyden mer realistisk mål. For hyperakusis samme trappetrinnsbehandling som for tinnitus, men ofte nødvendig å avvente med pkt. 2 og særlig pkt. 4.

 1. Evt. behandle grunnlidelsen.
 2. Unngå stillhet (eks. rolig musikk på i-pod).
 3. Forklare hvordan tinnitus/hyperakusis oppstår, for eksempel etter nevrofysiologisk modell.
 4. Tekniske hjelpemidler tinnitus: Høreapparat, lydgenerator, kombiapparat, lydpute.
 5. Teknisk hjelpemiddel hyperakusis: Musikerpropper; Lydbeskyttelse ved hyperakusis. Gradvis nedtrapping. Mål: Ikke behov for lydbeskyttelse(dvs. ikke som støyprofylakse, men for tilvenning til lyd).
 6. Endring av livssituasjon (redusere stress).
 7. Generell/lokalisert avspenning/fysisk aktivitet (antistressbehandling).
 8. Jobbing med tankeprosessen (kognitiv terapi).
 9. Antidepressiv medisin ved samtidig nedsatt stemningsleie (zoloft).
 10. Mestringsgruppe (grundigere opplæring i ovennevnte behandlinger).
 11. Kirurgisk korreksjon av karanomali (svært sjelden indisert).


Fremtidig (forskes på):

 • rTMS = repetetiv Transkraniell Magnetisk Stimulering av frontallappen og/eller temporallappen (Auditive cortex).
 • iACS = invasive Auditory Cortex Stimulering; Etter craniotomi plasseres elektrode i primære auditive cortex, over sekundære auditive cortex eller i frontallappen.
 • Cochleaimplantat (CI) ved ensidig tinnitius/døvhet, tinnitus hovedindikasjon.
 • Nevrofeedback; Endring av patologisk EEG ved at tinnitus visualiseres for pasienten -> pasienten trener på ”normalisering” av EEG-signalet.
 • Botoxinjeksjon; Reduserer aktiviteten i de nevromuskulære reseptorene ved Somatosensorisk tinnitus.
 • Andre medikamenter enn mot depresjon; Stor arena for fremtidig forskning.