Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk forening for lungemedisin

Nyheter

Arbeidsgruppe for alvorlig astma hos voksne

Kjære NFL medlemmer! Det er en glede å informere dere om at NFL har opprettet en arbeidsgruppe for alvorlig astma hos voksne! Gruppen skal utarbeide «Praktisk veileder for alvorlig astma hos voksne».
Aina Akerø
7. juni 2018

Vi er svært glade for å ha fått med erfarne kolleger fra Sør til Nord med både klinisk- og forskningskompetanse, samt med representasjon fra Regionale kompetansesentra for astma, allergi og overfølsomhet (RAAO), universitetssykehus og privatspesialist. 

Arbeidsgruppen består av: Eva Stylianou, Anders Tøndell, Sverre Lehmann, Terje Tollåli, Frode Gallefoss, Stein-Øyvind Jørstad. NFL styret har bedt Sverre Lehmann lede gruppens arbeide.

Bakgrunn

I de senere år har det vært store fremskritt innen astmabehandling med påfølgende behov for økt kunnskap om alvorlig astma og en felles forståelse innen det norske lungemiljøet.

Nye behandlingsmuligheter med anti-IL-5 medfører betydelige kostnader, og i tillegg representerer innføring av H-resept nye utfordringer. NFL har derfor forespurt Helsedirektoratet (HD) om de tenker å opprette Nasjonal faglig retningslinje for alvorlig astma, hvilket HD ikke har planer om. Det er gjort et nordisk initiativ for alvorlig astma (NORA/NSAN). Imidlertid hadde den nordiske gruppen liten deltagelse fra norske lungeleger, noe av årsaken var blant annet sponsede møter fra industri. Lungekolleger har etterlyst et legemiddelfirma-uavhengig utvalg.

Etablering av en norsk arbeidsgruppe utelukker ikke at det samtidig pågår et nordisk samarbeide. Vi ser det som en styrke med økt fokus i fagmiljøer og positivt med økt oppmerksomhet rundt denne pasientgruppen.
Arbeidsgruppen er bedt om å utarbeide «Praktisk veileder for alvorlig astma hos voksne», dvs en praktisk, nyttig klinisk veileder for definisjon, utredning og behandling.

Dette vil være en konsensusrapport. Arbeidet planlegges sluttført 2019, og arbeidet skal sendes ut på begrenset høring via NFLs kanaler før endelig versjon publiseres via Legeforeningens skriftserie for leger.

På vegne av NFL ønskes arbeidsgruppen lykke til med arbeidet! Takk for innsatsen dere gjør for det norske lungemiljøet! 

Med vennlig hilsen

Aina Akerø                                                                            
Leder                                                                                    
Norsk forening for lungemedisin