Norsk forening for geriatri

Organisasjonen

Vedtekter

Foreningen er av landsstyret i Dnlf den 1.1. 2007 godkjent som fagmedisinsk forening for spesialiteten geriatri. Vedtektene er fastsatt av årsmøtet den 1. nov.2007. Godkjent av sentralstyret 25.10.11

§ 1 Navn

Foreningens navn er Norsk geriatrisk forening.

§ 2 Forholdet til Den norske legeforening

Foreningen er som fagmedisinsk forening en avdeling i Den norske legeforening og omfattet av foreningens lover. Vedtektene gjelder i tillegg til Dnlfs lover.

§ 3 Formål og oppgaver

I tillegg til formålsbestemmelsene i Dnlfs lover, § 1-2 og § 3-6-3, er foreningens formål:

Fremme geriatriens utvikling både vitenskaplig, i praktiske medisinske servicefunksjoner og i utdannelse og undervisning
Fremme kontakt mellom grupper og enkeltpersoner som er interessert i geriatri
Ivareta medlemmenes faglige og økonomiske interesser
§ 4 Medlemskap

Foreningens medlemmer er medlemmer av Dnlf som blir tilmeldt foreningen eller som velger denne som fagmedisinsk forening. Foreningen kan etter søknad oppta som assosierte medlemmer enhver som har interesse for og vitenskapelig utdannelse i geriatri. Leger som søker assosiert medlemskap må være medlem i Dnlf. Assosierte medlemmer som ikke er leger har ikke stemmerett.

Årsmøtet fastsetter kontingent for assosierte medlemmer. Assosierte medlemmer som etter varsel ikke har betalt kontingent blir utmeldt av foreningen.

§ 5 Æresmedlemmer

Æresmedlemmer kan etter innstilling fra foreningens styre innvoteres på årsmøtet.

§ 6 Foreningens organer

Foreningens organer er:
Årsmøtet
Styret
Valgkomité
Andre faste utvalg/komiteer opprettet av årsmøtet.

§ 7 Årsmøtet

Årsmøtet er foreningens høyeste organ og er åpent for alle medlemmer. Media har adgang unntatt ved særskilte saker som årsmøtet måtte bestemme.

Årsmøtet skal behandle

styrets beretning
revidert regnskap
kontingent for assosierte medlemmer
budsjett
vedtektsendringer
valg av styre
revisor
valgkomité
valg av spesielle utvalg
andre saker som er lagt fram av styret
Forslag om saker som skal behandles på årsmøtet må være innkommet skriftlig til styret senest 2 uker før årsmøtet.

Årsmøtet skal kunngjøres for medlemmene senest 4 uker på forhånd.

Årsmøtet avholdes innen utgangen av november.

Årsmøtet ledes av foreningens leder eller valgt dirigent.

Årsmøtet velger referent.

Vedtak i årsmøtet fattes med simpelt flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede medlemmer. Ved stemmelikhet har foreningens leder dobbelstemme.

Valg skal skje i henhold til Dnlfs lover § 3-3-3.

Valg kan arrangeres som postvalg/elektronisk valg av medlemmene mellom forhåndslanserte kandidater.

Bestemmelsene i forretningsorden for Dnlfs landsstyremøter gis anvendelse så langt de passer.

Det utarbeides protokoll fra årsmøtet.

§ 8 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret med minst 14 dagers frist. Slikt møte skal også avholdes dersom 10 % av medlemmene krever dette. Bestemmelsene i § 7 gjelder så langt de passer. Saker som skal behandles skal fremgå av innkallingen.

§ 9 Styret

Styret består av minimum 4 medlemmer, leder, nestleder, kasserer og styremedlem. Minst to av styrets medlemmer skal være godkjente spesialister i geriatri. Det velges 1 varamedlem.

Valgkomiteen legger fram forslag til styre og varamedlem. Dersom det foreslås flere kandidater på årsmøtet, skjer valgene skriftlig og ved simpelt flertall. Varamedlem velges etter stemmetall, ved stemmelikhet foretas om nødvendig loddtrekning.

For å få kontinuitet i styrets arbeid bør ikke mer enn to medlemmer skiftes ut samtidig.

Styrets leder velges særskilt.

Styret konstituerer seg selv.

Styrets funksjonsperiode er 2 år fra valgdato.

Gjenvalg kan finne sted. Et medlem som har fungert som styremedlem eller varamedlem kan nekte gjenvalg.

Styret innkalles etter beslutning av leder eller hvis minst 2 styremedlemmer krever det. Varamedlem innkalles til alle styremøter.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er til stede. Leder har ved stemmelikhet dobbeltstemme.

Det utarbeides protokoll fra styremøtene.

Styret oppnevner representant til Nordisk Gerontologisk Forening og til EUGMS.

Styret ivaretar foreningens interesser og avgjør vanlige løpende saker. Større saker skal styret legge fram på vanlig møte eller årsmøte. Særlig viktige saker og saker av prinsipiell interesse kan bare avgjøres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte.

§ 10 Valgkomiteen

Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer.

To medlemmer av valgkomiteen velges av årsmøtet for kommende styres funksjonsperiode, det tredje medlemmet oppnevnes av styret.

Valg av valgkomité skjer ved simpelt/relativt flertall.

Valgkomiteen forbereder valg av styre m/varamedlem og andre utvalg/komiteer som er lovfestet eller opprettet av årsmøtet.

Utvalgenes medlemmer har en virketid på 2 år, med mulighet for gjenvalg.

Valgkomiteens innstilling skal fremlegges i årsmøtet.

§ 11 Vedtektsendringer

Vedtektsendringer kan bare vedtas på ordinært årsmøte.

Forslag om endringer i vedtektene må være innsendt til styret minst 6 uker før årsmøtet og utsendt til medlemmene minst 4 uker før møtet.

Til gyldig vedtak kreves 2/3 flertall av de fremmøtte stemmeberettigede i årsmøtet og minst 2/3 av foreningens medlemmer må være tilstede.

Dersom ikke 2/3 av foreningen medlemmer er tilstede ved årsmøtet der vedtektsendring fremsettes, skal det, hvis halvparten av de fremmøtte stemmer for det, innkalles til nytt årsmøte der vedtak fattes med simpelt flertall.