Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering

Aktuelt

Årsmøtefastsatt kontingent 2016

Vi viser til behandlingen av budsjett for Den norske legeforening for 2016 og kontingentfordeling med lovendringer vedtatt i landsstyret i 2011.
27. oktober 2015

Dersom foreningene har vedtatt årsmøtefastsatt kontingent for sine medlemmer for 2016 må vi få oversendt vedtak fra deres årsmøte innen 10.1. 2016 slik at vi får innarbeidet tilleggene i fakturagrunnlaget for kontingent 1. halvår 2016. Dette gjelder også for assosierte medlemskap i de respektive foreninger som det er aktuelt for. 

Mottar vi ingen tilbakemelding om den årsmøtefastsatte kontingenten innen fristen, vil ikke årsmøtefastsatt kontingent for 2016 bli fakturert. Mottar vi ingen tilbakemelding om kontingent for assosiert medlemskap innen fristen, vil kontingenten for foregående år bestå.

 Vi har erfaringer med at årsmøtefastsatt kontingent fra foreningene ofte medfører økt pågang av henvendelser fra medlemmene. For at våre medarbeidere skal være godt rustet til å forklare ekstrabeløpet er det viktig at foreningene selv gir god informasjon om årsakene til den årsmøtefastsatte kontingenten – herunder eksempelvis informasjon om særskilte aktiviteter i 2016 som kommer foreningsleddets medlemmer til gode. Det er videre viktig at den informasjonen dere gir også gjøres kjent for de ansatte i sekretariatet som tradisjonelt mottar de fleste henvendelsene om kontingenten. Både årsmøtevedtak og aktuell informasjon bes derfor sendt på e-post til okonomi@legeforeningen.no

Vi anbefaler også at slik informasjon legges ut på foreningenes hjemmesider.

Utfakturering av kontingent skjer i løpet av januar 2016 og det hadde vært fint om dere innen denne måneden forbereder og publiserer saker på egne hjemmesider som redegjør for årsakene til den årsmøtefastsatte kontingenten.

 

 

Med vennlig hilsen

 

________________

Erling Bakken

Økonomidirektør

 

 

 

Økonomi- og administrasjonsavdelingen

Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo

 

Telefon 23 10 92 01

Mobil     91 51 72 40