Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk forening for allmennmedisin

Referat fra styremøter

Referat fra styremøte i NFA 20.3.18

6. august 2018

Godkjent på styremøte 23. april

Referat styremøte tirsdag 20. mars 2018 kl. 10-17

Sted:    Legenes hus, møterom: Harlem Brundtland 

Tilstede: Ståle Sagabråten, Kjartan Olafsson, Espen Storeheier, Nina Wiggen, Sirin Johansen,  Petter Brelin, Andreas Pahle, Tor Carlsen og Charlotte Henriksen (ref).

 

Saksnr.

Sak

 

Temadel

41/18

Tema:

ICPC v/Bjørn Gjelsvik. Fra kl. 10.00.

Informerte om videre planer med ICPC, ønsker å oppnevne en referansgruppe på arbeidet.

 

Behandlingstekster og samarbeid v/Christin Nyland, leder nasjonalt redaksjonsråd – Nasjonal nettløsning for spesialisthelsetjenesten og Stine Camilla Bjerkestrand fra helsenorge.no. Fra kl. 11.00.

 

Det ble informert om fellesplatformen for informasjon og behandling på sykehus, ønsker lignende for primærhelsetjensten.

 

 

Referater/oppfølgingsaker

 

42/18

Referat fra forrige styremøte  

102/17

 

Våruka 2018 –  – kurskomiteer ,  ukeprogram  - oppdatering fra sekretariatet til orientering.

 

Årsmøtet:

En norm for fastlegekontor – hva skal vi tilby våre pasienter?

Ståle innleder og Bente tar debatten

Ordstyrere forespørres.

 

 

Oppnevninger og representasjoner

43/18

Oppnevning leder av faggruppe for legevakt

Vedtatt

7/18

Repr. Sakkyndig komitee sykehjemsmedisin

Espen Storeheier oppnevnes.

44/18

Invitasjon til referansegruppe – Rasjonell bruk av bildediagnostikk

Espen Storeheier oppnevnes

45/18

Invitasjon referansegruppe – implementering av verktøy for forebyggense risikokartlegging i forbindelse med pilot for oppfølgingsteam

Sirin Johansen oppnevnes.

46/18

Høringer

 

 


Høringer under arbeid:

 
Intern høring – Invitasjon til å fremme kandidater til Akademikerprisen 2017

https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/intern-hoering-invitasjon-til-a-fremme-kandidater-til-akademikerprisen-2017/hoeringsgrunnlag/

Frist: 23. mars.

 

Intern høring – Landsstyresak – kjønnskvotering og andre rekrutteringstiltak for en jevnere kjønnsbalansen ved opptak til medisinstudiet

https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/intern-hoering-landsstyresak-kjonnskvotering-og-andre-rekrutteringstiltak-for-en-jevnere-kjonnsbalansen-ved-opptak-til-medisinstudiet/hoeringsgrunnlag/

Frist: 30. mars. NW

 

Forskrift om nytt bivirkningsregister

https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/forskrift-om-nytt-bivirkningsregister/hoeringsgrunnlag/

Frist: 8. april. SH

 

Ny spesialforening – Legers forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet

https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/intern-hoering-ny-spesialforening-legers-forening-for-kvalitetsforbedring-og-pasientsikkerhet/hoeringsgrunnlag/

Frist: 2. april. SJ

 

Landsstyresak – Lovendringer – Komiteer og råd for ivaretakelse av Legeforeningens arbeid med spesialist- og etterutdanning

https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/landsstyresak-lovendringer-komiteer-og-rad-for-ivaretakelse-av-legeforeningens-arbeid-med-spesialist-og-etterutdanning/hoeringsgrunnlag/

Frist 2. april. ES

Intern høring – Landsstyresak – lovendringsforslag – Deltakelse på medlems- og årsmøter i Legeforeningen via digitale løsninger https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/intern-hoering-landsstyresak-lovendringsforslag-deltakelse-pa-medlems-og-arsmoter-i-legeforeningen-via-digitale-losninger/hoeringsgrunnlag/

Frist: 3. april. Svarer ikke

Intern høring – Landsstyresak – lovendringsforslag – valgkomité

https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/intern-hoering-landsstyresak-lovendringsforslag-valgkomite/hoeringsgrunnlag/

Frist: 3. april. Svarer ikke

 

Ny høring – Landsstyresak – Forslag om endringer av lovens § 3-6 om fagmedisinske foreninger

https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/landsstyresak-forslag-om-endringer-av-lovens-3-6-om-fagmedisinske-foreninger/hoeringsgrunnlag/

Frist: 4. april. SS

 

Forslag til endringer i MSIS-forskriften og forskrift om allmennfarlige smittsomme sykdommer

https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/forslag-til-endringer-i-msis-forskriften-og-forskrift-om-allmennfarlige-smittsomme-sykdommer/hoeringsgrunnlag/

Frist: 15. april. AP

 

Intern høring – Retningslinjer for Legeforeningens alkoholpolitikk

https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/intern-hoering-retningslinjer-for-legeforeningens-alkoholpolitikk/hoeringsgrunnlag/

Frist: 15. april. PB

 

NOU 2017:16 På liv og død

https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/nou-201716-pa-liv-og-dod/hoeringsgrunnlag/

Frist: 15. april. AF

 

Intern høring – Policynotat om integrering av barn uten lovlig opphold i Trandum utlendingsinternat

https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/intern-hoering-policynotat-om-integrering-av-barn-uten-lovlig-opphold-i-trandum-utlendingsinternat/hoeringsgrunnlag/

Frist: 16. april. SH

 

Ny høring – Pakkeforløp gravide og rusmidler

https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/pakkeforlop-gravide-og-rusmidler/hoeringsgrunnlag/

Frist: 7. mai. AP

 

Rapport om håndtering av enhetspriser for legemidler og prinsipper for rutiner for prisinformasjon

https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/rapport-om-handtering-av-enhetspriser-for-legemidler-og-prinsipper-for-rutiner-for-prisinformasjon/hoeringsgrunnlag/

Frist: 7. mai.

 

 

Orienteringssaker

 

Annet/vedtakssaker

47/18

Regnskap for NFA 2017 - Signert

48/18

Løvetannsprisen

49/18

Anbefalinger om samarbeid mellom fastleger og sykehus

50/18

Nordisk kongress i allmennmedisin Stavanger 16.-18. juni 2021 - Valg av kongressbyrå

51/18

Fremtidige styremøter/arbeidsmøter

 

Runde rundt bordet:

Espen Storeheier: Arbeidsgruppe i legeforeningen om felles innkjøp

 

SirinJohansen: Kloke valg konferansen

 

Kjartan Olafsson: Oppstart primærhelseteam

HiMs Las Vegas – presisjonsmedisin

 

Andreas Pahle:

Faggruppe: Presisjonsmedisin og kunstig intelligens – møte i Legenes hus

 

Nina Wiggen:

Møte i velferdsetaten om hepatitt C

Samhandlingsforsøk mellom barnevern og psykisk helse

 

Anette Fosse:

Prioritering i klinikken

Alders og sykehjemsmedisin- egen sak til neste styremøte

 

 

Eventuelt