Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk forening for allmennmedisin

Referat fra styremøter

Referat fra styremøte i NFA 15.6.18

4. januar 2019

Sted:    Legenes hus, møterom: Harlem Brundtland

Tilstede: Petter Brelin, Ståle Sagabråten, Kjartan Olafsson, Espen Storeheier, Bente Prytz Mjølstad, Nina Wiggen, Andreas Pahle, Tom Ole Øren, Tor Carlsen og Charlotte Henriksen (ref).

 

Saksnr.

Sak

77/18

Tema:

 

 

 

Referater/oppfølgingsaker

 

78/18

Referat fra forrige styremøte og referat fra NFAs årsmøte.

Godkjent.

79/18

Gjennomgang av NFAs initiativ og prosjekter p.t.

NFA har en lang rekke  prosjekter og engasjement ut over det rent reaktive. Verktøy for oversikt og styring forsøkes. Arbeidsmøtet i august tar opp saken.

 

Oppnevninger og representasjoner

81/18

Nye faggrupper – godkjenning av ledere

Klinisk kommunikasjon – leder Harald Sundby. Det søkes om bevilgning fra kvalitetsfondet til utgivelse av veileder.

Gynekologi og svangerskap – leder Marianne Natvik.

Sosial ulikhet i helse – Ingvild Aksnes.

82/18

Høringer under arbeid/tilsendt NFA:

Multidose- nasjonale faglige råd (avgitt)  PB

https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/multidose-nasjonale-faglige-rad/hoeringsgrunnlag/

 

Forslag til ny forskrift om pasientjournal

https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/forslag-til-ny-forskrift-om-pasientjournal/hoeringsgrunnlag/

Frist: 18. juni. SH

 

Forslag til endringer i sprøyteromsordningen
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/forslag-til-endringer-i-sproyteromsordningen/hoeringsgrunnlag/
Frist: 8.august AP

 

Intern høring om Praksiskonsulentordningen

https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/intern-hoering-om-praksiskonsulentordningen/hoeringsgrunnlag/

Frist: 24. september ES

 

Orienteringssaker

83/18

Retningslinjer for oppgavedeling første/annenlinje – Stavanger – til orientering

 

Annet/vedtakssaker

84/18

Implementering av Gjør kloke valg – allmennmedisin. Brev fra GKV prosjektet i medisinsk fagavdeling. Plan for promoteringtas til orientering.

85/18

Diabetesforbundet – initiativ for å øke fastlegedeltakelse på Diabetesforum. NFA tilbyr et møte for å drøfte.

86/18

Møte med Nfas 28.6 om eldremedisin i kommunene – innspill fra styret – saks dok ettersendes.

 

Saken følges opp.

87/18

Legeforeningen og TrinnVis økonomi – følger opp saken med økonomi på Dnlf.

88/18

Nordisk kongress 2021 - Utgifter fram til kongressen forskutteres over NFAs budsjett.

89/18

DSAMs årsmøte – Espen Storheier drar.

90/18

Draft for by laws for NYGP - PB gir tilbakemelding.

 

Møte strålevernet – PB møter.

91/18

Fagpolitisk runde

 

Ståle Sagabråten:

Presentasjon av svangerskapsrettningslinjene i Helsedirektoratet.

Møte i trepartssamarbeidet om ALIS, skal levere rapport innen 1. juli.

 

Espen Storeheier

Prioriteringer i spesialisthelsetjenesten.

Rasjonell bildediagnostikk, referansegruppe Hdir.

Statsavtaleforhandlingene pågår.

 

Tom Ole:

Forhandlinger. Forhandlinger med forsikringsbransjen.

 

Nina Wiggen

Kreftforeningen Livmorhalsprøvekampanjen. Plakater sendes  til alle legekontor, 19. september.

Primærhelseteam på eget kontor. Honorarmodell.

Pakkeforløp rus/psykiatri.

 

Andreas:

Klage til etisk råd i Legeforeningen. Saken vekker interesse i i sykepleierforbundet. Det planleggges en kronikk om "estetisk medisin". Medieinteresse og offentlig diskusjon

Referansegruppe for avstandsoppfølging Helsedirektoratet. Fornyet pilot pågår.  Det ønskes rekruttering av 5-6 leger fra hver fastlege.

 

Bente Prytz Mjølstad:

Rethos – nasjonale retningslinjer for medisinutdanningen i Norge. Oppnevnt av Legeforeningen på vegne av KS. Man baserer seg på de syv legerollene etter dansk mønster.

 

Tor Carlsen:

PMU får ALIS kveld, sender inn forslag til budsjett. Forskningsnytt og NFA hjemmesiden.

 

Kjartan:

UEMO møte (Europeisk AF). Definering av læringsmål for allmennpraksis vil kunne åpne for godkjenning av spesialiteten

En innbygger en journal. Møte i E-helsedir.

HelseNorge – red råd.

LIS1 veiledning – omfattende sjekking av basis kompetanse fra grunnstudiet

 

Petter Brelin:

Møte allmennhelseavd. Hdir

Referansegruppe for primærhelseprogrammet.

Ehelsedirektoratet – møte om ICPC

FHI møte om Folkehelseinstitutet om folkehelsa.

 

Eventuelt

92/18

Forespør fagavdelingen om å etterprøve Legeforeningens inflytelse på ferdige offentlige produkter.

93/19

Søknad fra pmu 2018 om tilskudd til ALIS kveld. Styret innvilger dekning iht budsjett for enkel bevertning med 50%. Det forutsettes at dette ansvaret som sist kan deles med Allmennlegeforeningen.