Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

Veileder i BUP

Forord til 3. utgave av “Faglig veileder for barne- og ungdomspsykiatri”

Denne utgaven av vår faglige veileder er den tredje på 14 år. Første utgave kom i 1996. Planen var å revidere boken regelmessig ca hvert 2. år. Slik ble det ikke. Den første reviderte utgave kom i år 2000. Deretter har det gått ti år til neste revisjonsarbeid som nå foreligger!
21. mars 2019

Styret i NBUPF påbegynte prosessen med ny revisjon i 2003. Man bestemte seg for å gjøre dette grundig. Tanken var å få til et samarbeid mellom Senter for metodeforskning, alle R- BUP’ ene og Helsedirektoratet. Det viste seg etter et par år at et slikt samarbeid ikke lot seg gjennomføre, da Helsedirektoratet på dette tidspunkt var i ferd med å etablere et arbeid med R- BUP Sør Øst for oppstart av ”Veileder for poliklinikker i BUP”.

Løsningen for NBUPF ble å gjennomføre arbeidet ved hjelp av egne krefter også denne gangen. Kvalitetsutvalget fikk oppdraget. Arbeidet dro imidlertid ut og kom av ulike grunner ikke ”i farta”. En utfordring var det sittende utvalgs manglende erfaring med denne type arbeid. Høsten 2008 fikk vi derfor med oss Guri Haaland som var leder for kvalitetsutvalget og redaktør ved de tidligere utgaver av ”Veilederen”. Hun påtok seg redaktørjobben, og satte oss i sving.

Vi har foretatt en omfattende revisjon denne gangen. ”Gamle” kapitler er revidert, delvis med nye forfattere og nye kapitler er kommet til. De siste ti år har fagfeltet utviklet seg enormt, og forskning har gitt ny og dypere kunnskap på mange felt. Blant våre kolleger har vi i dag på de fleste områder noen med forskningskompetanse. Dette gjenspeiler seg i det relativt store antall forfattere som har deltatt ved denne utgaven. Alt arbeidet er også denne gang gjort på dugnad, uten honorering. NBUPF har rause medlemmer som vil dele med sine kollegaer!

Vi har i prosessen avholdt to forfattersamlinger, med god oppslutning. Vi har brukt ”forfatterkorpset” som en ressursgruppe/høringsgruppe for kvaliteten på innholdet i hele veilederen. I en liten spesialitet som vår, representerer det arbeid som samlet ligger bak en utgivelse som dette, en stor innsats fra kolleger som i utgangspunktet har mange ansvarsfulle og krevende oppgaver.

Ved lignende arbeid i USA og Tyskland har man hatt store fagmiljøer å hente arbeidsgrupper fra til de ulike tema. Vår prosess har måttet ta utgangspunkt i tilgjengelige personressurser.

Resultatet vårt er blitt et flott produkt som vi håper vil bli til nytte både for målgruppen og for andre interesserte!

Målgruppen har som tidligere, særlig vært LIS legene, og vi ønsker at ”Faglig veileder for barne- og ungdomspsykiatri” kan bli et nyttig hjelpemiddel i spesialistutdanningen. Veilederen skal ikke erstatte lærebøker, men gi en oversikt over den viktigste kunnskapen på området nå og angi hva som anses som god praksis i klinisk arbeid. Veilederen kan ikke dekke alle tema som kan være aktuelle i BUP, men skal særlig vektlegge de tema legene bør beherske.

For spesialistene håper vi at ”veilederen” kan gi inspirasjon og oppdatering. Utover dette har tidligere erfaring vist at boken vil være av interesse for allmennleger og andre faggrupper vi samarbeider med.

De siste årene er der både innen de medisinske fag, vårt fagfelt og i samfunnet for øvrig, blitt en stadig sterkere etterspørsel etter evidensbasert viten, kvalitetsmål og kontrollsystemer. Veilederen må sees i sammenheng med annet kvalitetsforbedrende arbeid som systematisering av videre- og etterutdanning og forskning på ulike nivå. Det vil være en stadig utfordring å integrere nye forskningsresultater, oppmuntre til klinisk forskning og å implementere resultater i vanlig klinisk arbeid.

Arbeidet er blitt større enn vi og styret forutså. Ut fra hva som er aktuelt i tiden, er nye tema kommet til under prosessen. Dette gjelder for eksempel “Barne- og ungdomspsykiaterens samarbeid med 1.linje”.

For oss i redaksjonen har det vært en glede å delta i fagfeltets dugnadsarbeid.

Vi takker alle som har bidratt som forfattere eller med råd, innspill eller begeistring. Særlig vil vi fremheve de to ulike styrer i NBUPF, som har lagt til rette økonomisk og praktisk for at dette prosjektet skulle komme i havn til sist. En stor takk går også til legeforeningen for hjelp og støtte frem til ferdig produkt.

Bergen, Haugesund og Oslo april 2010

Guri Haaland
Sissel Øritsland


Redaktør
Leder av kvalitetsutvalget

Anne Margrethe Myhre, Øystein Sørbye, Melanie Ekholdt Huynh

«” Faglig Veileder tilbyr en ramme for vurderinger og beslutninger ved diagnostikk og behandlinginnen barne- og ungdomspsykiatri. Faglig Veileder skal ikke erstatte kliniske vurderinger av det enkelte barn/ungdom og gir seg heller ikke ut for å representere den eneste adekvate tilnærming til problemstillingene. Hvert kapittel står i en faglig sammenheng med de øvrige kapitler, og må forstås som en del av en helhet.”»

© Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening 2016