Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

Den barne- og ungdomspsykiatrisk vurdering

Innholdet i den barne- og ungdomspsykiatriske vurdering

Ida Garløv / Simon Wilkinson
21. mars 2019

Neste planlagte revisjon for dette kapittelet:2016
” Faglig Veileder tilbyr en ramme for vurderinger og beslutninger ved diagnostikk og behandlinginnen barne- og ungdomspsykiatri. Faglig Veileder skal ikke erstatte kliniske vurderinger av detenkelte barn/ungdom og gir seg heller ikke ut for å representere den eneste adekvate tilnærmingtil problemstillingene. Hvert kapittel står i en faglig sammenheng med de øvrige kapitler, og måforstås som en del av en helhet.”
 
Målet med den barnepsykiatriske undersøkelsen er å skaffe seg et bilde av barn og familie som kan danne grunnlag for:

  1. Vurdere behov for, evt planlegge videre utredning /supplerende undersøkelser
    (se for eksempel Kap 2 og 4 om bruk av spørreskjemaer og intervjuer og Kap 4 om somatisk vurdering/nevrologisk undersøkelse)
  2. Stille diagnose/differensialdiagnose2
    Se også Kap 1 Diagnostikk i Barne- og ungdomspsykiatri.
  3. Planlegge behandling / foreslå tiltak.

Kartlegg både ressursene og problemene til pasienten og familien.
Beskrivelsen av problemene gir grunnlag for diagnose
Kartlegging av ressursene gir et viktig bidrag til planlegging av tiltakene (og til et engasjert samarbeid med pasienten og foreldrene).

`A surprising number of improvements in communication can be made when the doctor reminds himself that all the time that he is appraising the child and parents, so they in turn are appraising him.` Apley

Den barnepsykiatriske journal består av:

  1. anamnese
  2. status presens: psykiatrisk og somatisk inkl. nevrologisk status
  3. konklusjon som oppsummerer diagnosene, forslag til videre utredning og behandlingsplan.

Denne journalmalen er basert på det som er godkjent praksis i forskjellige land og beskrevet i lærebøkene.(1,6,8)
En tilstreber å integrere bio-, psyko-, sosio-, kulturelle forståelsesmodeller gjennom tilnærminger som er både individrettet og systemrettet.
Vi forsøker her å synliggjøre mål for undersøkelsenes forskjellige deler og aktuelle tema under hvert område. I hvilken rekkefølge en går fram for å sikre en helhetlig undersøkelse vil variere.
I vanlig barnepsykiatrisk teamarbeide bidrar hver faggruppe med forskjellige delutredninger i forhold til å skaffe det totale bildet. Hvordan en velger å fordele oppgavene og hva en vil fokusere i utredningen varierer fra sak til sak.
Journalen er det juridiske dokument som viser hvordan utredning og behandling er igangsatt, begrunnet og gjennomført. Pasientrettighetsloven og journalforskriftene i Helsepersonelloven og må følges.(3,4)

 

© Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening 2010