Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

Medikamenter i BUP

Forord

Medikamenter i Barne- og ungdomspsykiatri
Randi Nesje Myhr 2018
18. juni 2019

Første utgave av dette kompendiet ble laget i 2003, et nytt og omarbeidet i 2009 og 2013 og
siste oppdatering mars 2018.
Medikamentell behandling av mange lidelser i barne og ungdomspsykiatrien er vanskelig.
Vi møter barn, unge og familier med stort lidelsestrykk og alvorlige symptomer. Samtidig
hever det seg mange kritiske røster, både innenfor fagfeltet og i media. Det spørres om vi
bruker for mye legemidler og om vi bruker legemidler til de riktige pasientene. Det pekes på
store placeboeffekter i studier og manglende studier på langtidsbruk. Det spørres om
evidensen for effekt i forhold til negative virkninger virkelig er så god at det forsvarer bruk av
medikamentene.
Mange av medikamentene vi bruker har ikke spesiell godkjenning til bruk hos barn og unge i
Norge og Europa. Dette dels fordi det ikke er gjort utprøvinger, eller svært få utprøvinger i
forhold til denne aldersgruppen, og dels fordi det koster og tar tid å få godkjenninger for nye
indikasjoner og nye aldersgrupper. Firmaene tar også økonomiske hensyn når de bestemmer
om de skal søke godkjent nye indikasjoner eller aldersgrupper.
Det at medikamentet ikke har godkjenning i Norge for den indikasjonen vi vil bruke det for,
behøver ikke bety at det ikke er indikasjon for å bruke det. For en del medikamenter og
indikasjoner finnes det etter hvert god evidens i gode dobbeltblind randomiserte undersøkelser
(RCT). Noen medikamenter er godkjent for barn og unge i USA eller andre land for videre
indikasjoner enn i Norge. Når vi bruker medikamenter som ikke er spesielt godkjent for
aldersgruppen i Norge, er det imidlertid svært viktig å være nøye med journalføring og med
hvilket grunnlag vi har for å gi medikamentet.
Jeg vil i dette kompendiet forsøke å samle den kunnskapen jeg har funnet fram til nå, og kort
referere de undersøkelsene som er gjennomført de siste åra. Dette bygger i tillegg til samtaler
med leger i fagfeltet og litteratursøk spesielt på PubMed, på heldagsseminarer på AACAP
konferanser og søk etter guidlines i Europa ( NICE) USA ( AACAP) og Kanada.

Gibostad april 2018
Randi Nesje Myhr