Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

A: Medikamentell behandling

Refusjon:

Grunnlag for å kunne skrive ut et medikament på blå resept direkte § 2, er at det har
indikasjon for tilstanden i Norge, og at tilstanden er godkjent for refusjon.
I alle andre tilfeller må det søkes om individuell refusjon fra HELFO § 3.
18. juni 2019

Rundskriv som omhandler dette er revidert og gjelder fra 01.01.18.
§ 5-14 - Legemidler, næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell folketrygdloven Vedlegg 1 til § 5-14 kan man finne en liste over medikamenter som er forhåndsvurdert for refusjon og vilkår for dette. I nytt Rundskriv til § 5-14 av 01.01.18 er det åpnet opp for at dersom den aktuelle legemiddelbehandlingen er anbefalt i nasjonale faglige retningslinjer utarbeidet eller godkjent av offentlig myndighet i Norge for den aktuelle sykdommen, anses kravet for dokumentert effekt oppfylt. Som offentlig myndighet regnes Helsedirektoratet og
Folkehelseinstituttet. Dokumentasjonskravet kan vurderes som oppfylt for bruk hos barn (opp til 18 år) dersom den aktuelle bruken av legemiddelet er anbefalt i anerkjente terapianbefalinger for barn, for eksempel Generell veileder i pediatri og BNF for children.
Etter direkte kontakt med Helfo februar 2018 vil de også godta medikamenter anbefalt i vår “Veileder i barne og ungdomspsykiatri” som nasjonal retningslinje når det gjelder medikamenter for Tourette og autisme.

Veileder pediatri


Vedtak om stønad til legemidler

Et vedtak er gyldig for legemidlet som er oppført i vedtaket. I tillegg er vedtaket gyldig for andre legemidler med samme virkestoff, formulering og reseptgruppe. Helfo kan på bakgrunn av en faglig vurdering fatte vedtak på flere preparater enn det søkes om. I slike tilfeller skal Helfo oppgi hvilke preparater eller ATC-koder som er omfattet av vedtaket.
For vedtak fattet på markedsført legemiddel er dette begrenset til andre markedsførte legemidler. Vedtak fattet på ikke-markedsførte legemidler er gyldig både for andre markedsførte og ikke-markedsførte legemidler.

Ordningen med bidrag til legemidler er bortfalt fra 01.01.18 men vedtak som er gjort tidligere gjelder i 2018.

I forhold til psykiatri finnes fem aktuelle refusjonskoder. Ut fra dette vil man ved Tourette og autisme vanligvis måtte bruke -70 som punkt i søknad.

-70 (betydelige adferdsproblemer som krever behandling),
F2 (Behandlingskrevende psykotiske eller psykosenære symptomer),
F3 (behandlingskrevende forstyrrelse i stemningsleie),
F4 (behandlingskrevende angstsymptomer).
F 90 Hyperkinetiske forstyrrelser.
Noen velger å bruke ICPC refusjonskodene som er utviklet for allmennmedisin.

Når det gjelder medikamenter som er godkjent for schizofreni, godtas også andre psykotiske eller psykosenære tilstander. I forhold til refusjon er det indikasjon for tilstanden i seg sjøl og
ikke alderskriterier som gjelder. Om et middel som ikke har spesiell godkjenning for barn og ungdom skal prøves, regnes dette som en medisinsk vurdering og har ikke betydning for refusjon.
Alle metylfenidatproduktene unntatt Ritalin og Medikinet kapsel med modifisert frisetting (Ritalin og Medikinet tablett , Equasym og Concerta), amfetaminpreparatene og Atomoxetin (Strattera)) har bare godkjent indikasjon i aldersgruppen 6-17 år. Her gjelder ikke ovenstående om alder. Når 18 års dagen nærmer seg må det derfor søkes om individuell refusjon for fortsatt bruk. Det må også søkes individuell refusjon hvis det er aktuelt å starte opp før 6 år.