Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Den norske patologforening

Mandat og retningslinjer for utvalg mm

Faggrupper

21. februar 2012

Mandat

Faggruppene skal gi råd til landets patologer i spørsmål som angår faglig praksis og

rutiner i forhold til optimal patologidiagnostikk. Gruppene vil ha et ansvar for å være

oppdatert i grensesnittet mellom forskning og diagnostisk praksis. Faggruppene skal

lage en årlig rapport over egen aktivitet, og rapporten skal inngå i DNP's årsmelding.

 

Oppnevning og funksjonstid: Faggruppene oppnevnes av styret i DNP med en

funksjonstid på 4 år, med mulighet for gjenoppnevning. Faggruppene velger selv sin

leder.